5 frå­gor ... ... in­för att Fal­ken­bergs­scou­ter­na åker på stor­lä­ger

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO

Mel­lan den 5–12 au­gusti sam­las 11 000 scou­ter över he­la värl­den på ett lä­ger ut­an­för Kristi­an­stad i Skå­ne. Scou­ter­na från Fal­ken­berg kommer fin­nas på plats och scout­le­da­ren Mar­kus Svensson är all­tid re­do.

* Vad är det för lä­ger? – Lägret he­ter Jam­bo­ree17 och är ett lä­ger där scou­ter från he­la värl­den ska träf­fa varand­ra. Fal­ken­bergs­scou­ter­na har va­rit med var­je gång det har va­rit stor­lä­ger se­dan 2001.

* Hur många scou­ter från Fal­ken­berg kommer föl­ja med? – To­talt kommer 45 styc­ken scou­ter att del­ta, varav två är le­da­re. Scou­ter­na är mel­lan 10 och 19 år gam­la, och vi är nå­got fär­re del­ta­ga­re det­ta året. Det tror jag be­ror på att lägret har lagts gans­ka sent på som­ma­ren.

* Vad kommer att hän­da på lägret? - Det vet vi fak­tiskt in­te än, det är det som blir så spän­nan­de. Scou­ter­na kommer de­las upp i grup­per och se­dan få gö­ra oli­ka häf­ti­ga upp­gif­ter med and­ra scout­grup­per. Det kan till ex­em­pel va­ra att den svens­ka grup­pen ska få vi­sa en svensk tra­di­tion för en grupp från ett an­nat land som i sin tur vi­sar sin tra­di­tion. Myc­ket hand­lar om att lä­ra sig att ta hand om sig själv och and­ra. Det kommer ock­så fin­nas ut­om­hus­bio, café­er och ut­bild­ning­ar för scou­ter­na och för le­dar­na.

* Från vil­ka län­der kommer scou­ter­na ifrån? – På lägret kommer det fin­nas 11000 scou­ter, mesta­dels från Eu­ro­pa men ock­så från USA, Afri­ka och Ja­pan. Vi från Fal­ken­berg ska de­la sco­ut­by med en grupp från Åland.

* Vad ska scou­ter­na pac­ka med i väs­kan för att all­tid va­ra re­do? – De ska ha med sig det man har på ett van­ligt lä­ger, bland an­nat sov­säck, ligg­un­der­lag, ba­k­lä­der och van­li­ga scout­klä­der. Och gi­vet­vis tält. Vi kommer bo ute på ett mi­li­täröv­nings­fält som är helt tomt så vi kommer be­hö­va byg­ga upp byplat­sen när vi är där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.