REGERINGSKRISEN I krig för sin

Löfven för­lo­rar två mi­nist­rar – men be­hål­ler Hul­tqvist

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) om­bil­dar sin re­ge­ring – men väl­jer att be­hål­la för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist. Al­li­an­sen står dock fast vid sin miss­tro­en­de­för­kla­ring mot ho­nom.

–Det är rätt och rik­tigt att stats­mi­nis­tern ta­git in­tryck av vår kri­tik och lå­ter två stats­råd gå, sä­ger Kd-le­da­ren Eb­ba Busch Thor.

– Men sam­ma an­svar bär för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (S). Så vår kri­tik mot ho­nom kvar­står, sä­ger Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re Jan Björ­klund.

Även C-le­da­ren An­nie Lööf och Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re hål­ler kvar vid miss­tro­en­det mot för­svars­mi­nis­tern.

– Det här hand­lar om Sve­ri­ges sä­ker­het och en­skil­da per­so­ners sä­ker­het. Det här är den störs­ta sä­ker­hets­kri­sen på de­cen­ni­er, sä­ger Kin­berg Bat­ra (M) till TT.

Al­li­an­sen med­de­lar ock­så att man in­te kommer att kal­la in till ett ex­tra sam­man­trä­de un­der som­ma­ren.

– När det var tre stats­råd så var det an­ge­lä­get att gö­ra den här för­änd­ring­en myc­ket snabbt och vi var be­red­da att kal­la in riks­da­gen, men nu be­hövs in­te det, sä­ger Jan Björ­klund (L).

Po­li­tiskt an­svar kommer först att ut­krä­vas när riks­da­gens sam­las i sep­tem­ber.

– Vi kommer att väc­ka miss­tro­en­de un­der förs­ta or­di­na­rie sam­man­trä­de, un­der för­ut­sätt­ning att ingen­ting nytt fram­kom­mit som för­änd­rar be­döm­ning­en, sä­ger An­nie Lööf (S).

Vad be­ty­der det?

–Det är vik­tigt att va­ra öd­mjuk in­för det fak­tum att det kan fram­kom­ma nya upp­gif­ter som gör att be­döm­ning­en av sak­skä­len för­änd­ras, sä­ger C-le­da­ren.

I höst ska Sve­ri­ge stå som värd för den sto­ra för­svars­öv­ning­en Au­rora där bland an­nat USA är in­bju­det.

Är det in­te ett käns­ligt lä­ge att för­sö­ka pe­ta en för­svars­mi­nis­ter?

– Nej, det är just för att vi tar Sve­ri­ges sä­ker­het på störs­ta all­var som vi krä­ver att den ska han­te­ras på bätt­re sätt, sä­ger An­na Kin­berg Bat­ra.

I ett skrift­ligt svar till Af­ton­bla­det ef­ter Al­li­an­sens be­sked skri­ver Ste­fan Löfven att han re­dan klar­gjort sin håll­ning ”Pe­ter Hul­tqvist gör ett ut­märkt jobb som för­svars­mi­nis­ter. Om man tyc­ker att det finns an­led­ning att av­sät­ta lan­dets för­svars­mi­nis­ter i det sä­ker­hets­po­li­tis­ka lä­get vi har i vår om­värld ska man ha väl­digt klart för sig vad man gör.”

En­ligt Ste­fan Löfven väl­jer han en re­ge­rings­om­bild­ning för att han in­te vill ha ett ”po­li­tiskt ka­os” i Sve­ri­ge. In­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S) och in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) får gå ef­ter It-skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen. För­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist, som alltså be­hål­ler sin post, an­ser att han gjort det han är skyl­dig att gö­ra gäl­lan­de skan­da­len.

– Han är djupt re­spek­te­rad i bre­da kret­sar, och har byggt upp ett starkt in­ter­na­tio­nellt nät­verk, sä­ger Ste­fan Löfven, om Hul­tqvists roll i re­ge­ring­en.

Även Jim­mie Åkes­son, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re, står fast vid miss­tro­en­de­för­kla­ring­en mot för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist.

–Det är möj­ligt att han är den minst an­sva­ri­ge av de tre, men lik­väl har han haft ett an­svar. Han har in­te in­for­me­rat stats­mi­nis­tern om vad han kän­de till, sä­ger Åkes­son.

Han ha­de helst sett att Löfven kom­mit med beskedet att he­la re­ge­ring­en av­går.

Väns­ter­le­da­ren Jo­nas Sjöstedt tyc­ker det är rim­ligt att Hul­tqvist blir kvar. Om Al­li­an­sen går vi­da­re med en miss­tro­en­de­för­kla­ring mot ho­nom är det ba­ra för att stäl­la till be­svär och ”in­te se­ri­öst”, an­ser han.

– Det är dags för dem att ta ett djupt an­de­tag och fun­de­ra li­te.

Där­e­mot väl­kom­nar Sjöstedt att in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son får gå, ett krav även Väns­ter­par­ti­et ställt. (TT)

FOTO: ER­IK SIMANDER/TT

Jan Björ­klund (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.