”I film­sam­man­hang är det lätt att gå vil­se”

JUBILAR: KATJA WIK KOMMER MED UPPFÖLJARE Fram­gång­ar­na med de­but­fil­men ”Ex­frun” gav re­gis­sö­ren Katja Wik ener­gi att fort­sät­ta föl­ja si­na eg­na idéer. Katja Wik kommer bland an­nat med upp­föl­ja­ren ”Ex­man­nen” för te­a­ter­sce­nen.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LE­NA WREEDE/TT

Ef­ter när­ma­re tio år i Gö­te­borg har Katja Wik bli­vit stock­hol­ma­re igen. Och det är så skönt, ut­bris­ter hon:

– Min pojk­vän Philip har va­rit här up­pe och vi har pend­lat fram och till­ba­ka näs­tan var­je helg. Det slip­per vi nu.

Men Gö­te­borg är långt ifrån glömt. Det var där hen­nes re­gis­sörs­re­sa bör­ja­de. Först på film­kol­lek­ti­vet Platt­form pro­duk­tion där hon job­ba­de som roll­sät­ta­re i åt­ta år. Dess­utom hann hon med att ta en mas­ter i fil­misk ge­stalt­ning på Aka­de­mi Va­land samt star­ta film­bo­la­get Kjell­son & Wik med par­häs­ten och pro­du­cen­ten Ma­rie Kjell­son som fort­fa­ran­de bor kvar.

– Ba­sen är bå­de i Stock­holm och Gö­te­borg nu. Bo­la­get har ock­så växt och det känns ro­ligt och bra ef­tersom vi vill spri­da vår am­bi­tion.

Am­bi­tio­nen för Katja Wik är att fort­sät­ta föl­ja sitt om­dö­me, sin in­re käns­la och mål­bild. El­ler som hon ut­tryc­ker det: ”för­li­ta mig på mitt in­stru­ment”.

– Det är det vik­ti­gas­te för mig och det som gör mitt ar­be­te så lust­fyllt. Det är lätt att vil­ja va­ra and­ra till lags, men jag har lärt mig att det så små­ning­om slår till­ba­ka på en själv. Och min kamp är att ska­pa en ef­ter­frå­gan av det jag gör.

FÖR FY­RA ÅR se­dan kom kort­fil­men, ”Of­fer­rolls­re­to­rik” och den ef­ter­föl­jan­de boken ”Hand­bok i of­fer­rolls­re­to­rik”. Be­grep­pet syf­tar på den of­fer­roll som kvin­nor ibland an­vän­der sig av på ett ma­ni­pu­le­ran­de sätt i re­la­tio­ner ef­tersom den kan va­ra det mest ef­fek­ti­va vap­net för att få sin röst hörd.

Med lång­films­de­bu­ten ”Ex­frun”, som vi­sa­des på bi­o­gra­fer­na ti­di­ga­re i år och som ock­så fick ly­san­de re­cen­sio­ner, gick hon vi­da­re i äm­net.

– Det är rol­ler som är sat­ta för länge se­dan. Vi har lärt oss hur vi ska age­ra, men är of­ta omed­vet­na om det. Jag vil­le un­der­sö­ka och med­ve­tan­de­gö­ra det för att bry­ta möns­ter.

I dag är Katja Wik ett namn att räk­na med i film­sam­man­hang vil­ket lett till att hon nu kan för­sör­ja sig helt på fil­m­ar­be­ten. Till ex­em­pel job­bar hon med konst­nä­ren An­na Odell och hen­nes kom­man­de och än så länge hem­li­ga lång­film.

Pa­ral­lellt har Katja si­na eg­na pro­jekt, bland an­nat te­a­ter­fö­re­ställ­ning­en ”Ex­man­nen” som är en uppföljare till ”Ex­frun”.

– Båda mi­na för­äld­rar är skå­de­spe­la­re och jag har verk­li­gen läng­tat att få ar­be­ta med scen­konst.

Mitt till­vä­ga­gångs­sätt och ar­be­te lik­nar myc­ket hur det går till på en te­a­ter­scen så det känns verk­li­gen jät­te­ro­ligt.

DESS­UTOM PÅ­GÅR AR­BE­TET med näs­ta lång­film, ”Att fyl­la en funk­tion”. Den här gång­en vill hon bor­ra i den nya ego­cen­tre­ra­de ge­ne­ra­tio­nen som hon själv till­hör och sä­ger att i det­ta nar­cis­sis­tis­ka sam­häl­le finns en fa­ra i att män­ni­skor in­te läng­re kan fin­na en funk­tion i det lil­la.

– Jag upp­le­ver att det bli­vit myc­ket fo­kus på egot och fram­gång, där vi ock­så präglas av bil­der­na som so­ci­a­la me­di­er fram­bring­ar. Bak­si­dan är att det ska­par de­pres­sio­ner och en an­nan typ av press.

– Det jag vill med fil­men är att den blir en in­spi­re­ran­de speg­ling av per­so­ner som är nöj­da med det lil­la i till­va­ron. Män­ni­skor som kan hit­ta ett nö­je i att va­ra en del av ett stör­re kugg­hjul. Men min un­der­sök­ning är ba­ra i in­led­nings­fa­sen så vi får se hur mi­na te­o­ri­er ut­veck­las. Vad är det svå­ra just nu?

– Att in­te lå­sa fast mig för ti­digt i nå­gon slut­sats ut­an hål­la det öp­pet så länge som möj­ligt. När man ar­be­tar i film­sam­man­hang är det många som vill tyc­ka sa­ker. Då är det lätt att gå vil­se.

Bild: VIL­HELM STOKSTAD/TT

FYL­LER JÄMNT. Re­gis­sö­ren Katja Wik fyl­ler 30 år. ”För mig är det vik­tigt att in­te gö­ra nå­got ba­ra för att nå­gon an­nan ska bli nöjd”, sä­ger film­re­gis­sö­ren Katja Wik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.