Han dj:ar för fans över he­la värl­den

MU­SIK: VAR­BER­GA­REN GÖR MU­SIK FÖR HE­LA VÄRL­DEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA WETTERQVIST 010-471 53 44 an­na.wetterqvist@hn.se

Tu­sen­tals män­ni­skor vall­fär­dar till hans spel­ning­ar i USA och Eu­ro­pa där hans tunga electro- och house­mu­sik får dans­gol­ven att vi­bre­ra. Själv dröm­mer Mar­tin Stääf om att gö­ra en Sve­ri­ge­tur­né och basta i Kall­bad­hu­set i Var­berg.

”Jag vill ta med publi­ken på en re­sa”, sä­ger Mar­tin Stääf, som ur­sprung­li­gen är från Var­berg och nu­me­ra gör världs­suc­cé som DJ och mu­sik­ska­pa­re med ar­tist­nam­net Liquid Strang­er.

Han bod­de i Var­berg tills han var 17, snart ska han fyl­la 39 och bor se­dan åt­ta år till­ba­ka i Ari­zo­na, USA. Men trots ett stort mu­sik­in­tres­se re­dan i unga år var det in­te det som fick ho­nom att läm­na Sve­ri­ge.

– Jag flyt­ta­de till Ari­zo­na 2009 för att stu­de­ra ka­ra­te och jiu jitsu. Un­der de förs­ta åren trä­na­de jag i stort sett var­je dag. Ef­ter ett tag bör­ja­de jag in­stru­e­ra klas­ser och ett par år se­na­re drev jag sko­lan för min men­tor, be­rät­tar han.

MAR­TIN VAR EGENT­LI­GEN in­te in­tres­se­rad av mu­si­ken som en kar­riär­väg men på fri­ti­den gjor­de han än­då en mas­sa mu­sik och han gav även ut någ­ra al­bum på ett li­tet ka­na­den­siskt skiv­bo­lag. När hans mu­sik blev allt mer po­pu­lär bör­ja­de han få för­fråg­ning­ar om att spe­la på klub­bar och fes­ti­va­ler runt om i värl­den och för tre år se­dan be­slöt han sig för att ta mu­si­ken på all­var.

Nu­me­ra dri­ver han mu­sik­por­ta­len Wa­kaan och tur­ne­rar un­der ar­tist­nam­net Liquid Strang­er. Män­ni­skor vall­fär­dar till hans spel­ning­ar där den tunga electro- och house­mu­si­ken får dans­gol­ven att vi­bre­ra.

– En stor del av vad jag ska­par är mu­sik för kon­ser­ter och fes­ti­va­ler där jag spe­lar in­ten­siv, ba­sig dans­mu­sik. Där hand­lar det ock­så om att va­ra ett med publi­ken, byg­ga upp en in­tres­sant upplevelse och ta med lyss­nar­na på en re­sa, be­rät­tar han.

MAR­TIN BÖR­JA­DE SPE­LA pi­a­no re­dan när han var två år och han fick sin förs­ta synt­he­si­zer av för­äld­rar­na när han var åt­ta.

– Jag var fa­sci­ne­rad av att kun­na

”Inspiration är li­te som en vild dra­ke som dy­ker upp när jag minst anar det. Jag får kas­ta mig upp på ryg­gen och ba­ra hål­la i. Det är en kraft som in­te lå­ter sig kon­trol­le­ras el­ler täm­jas.”

MAR­TIN STÄÄF

ska­pa mi­na eg­na ljud och pro­du­ce­ra mu­sik som ald­rig ha­de hörts för­ut.

UN­DER ÅRENS LOPP har han sam­lat på sig ”en ar­se­nal” av trum­ma­ski­ner, samplers och and­ra ma­ski­ner. Men tek­no­lo­gin har gått fram­åt och da­torn är idag den cen­tra­la en­he­ten i hans stu­dio. Han be­skri­ver det som att va­ra ”ett helt band och in­spel­nings­stu­dio på sam­ma gång” och sä­ger att det är en ba­lans­gång mel­lan att kun­na ska­pa me­lo­di­er och ryt­mer, men ock­så att de­sig­na ljud och mixa mu­si­ken till en fär­dig pro­dukt.

– Att va­ra kre­a­tiv och ska­pa fun­ge­rar som en ef­fek­tiv ven­til för käns­lo­li­vet. Ibland gör jag glad mu­sik, and­ra da­gar sorg­lig be­ro­en­de på hur jag mår.

ME­DAN DEN TEKNISKA si­dan av mu­sik­pro­duk­tion tar åra­tal att lä­ra sig är den ska­pan­de pro­ces­sen mer känslo­mäs­sig där det hand­lar om att ”tys­ta egot och lå­ta käns­lor­na flö­da”. Martins ska­pan­de tar sig of­ta dra­ma­tis­ka ut­tryck.

– Inspiration är li­te som en vild dra­ke som dy­ker upp när jag minst anar det. Jag får kas­ta mig upp på ryg­gen och ba­ra hål­la i. Det är en kraft som in­te lå­ter sig kon­trol­le­ras el­ler täm­jas. Vad är ak­tu­ellt för dig nu och hur ser fram­ti­den ut?

– Jag har lyc­kats byg­ga en stor fanska­ra un­der de se­nas­te åren och är nu i en po­si­tion där jag kan hjäl­pa and­ra. Jag och mitt team job­bar med ett an­tal ar­tis­ter och gör allt vi kan för att de ska nå en stör­re publik med sin konst.

KVAR I VAR­BERG finns sto­ra de­lar av Martins fa­milj och vän­ner. För ho­nom är Var­berg fort­fa­ran­de en spe­ci­ell plats dit han gär­na åter­vän­der så of­ta han kan.

– Jag bru­kar gö­ra en Eu­ro­pa­tur­né var­je år och ta till­fäl­let i akt att be­sö­ka fa­milj och vän­ner. Jag har dock in­te spe­lat i Sve­ri­ge på länge. Det vo­re kul att gö­ra en Sve­ri­ge tur­né nå­gon gång. Har du någ­ra fa­vo­rit­stäl­len i Var­berg?

– Det har in­te änd­rats allt­för myc­ket se­dan jag väx­te upp och har fort­fa­ran­de kvar sin små­stads­charm. Fäst­ning­en bru­ka­de va­ra en av mi­na fa­vo­rit­plat­ser och Kall­bad­hu­set har den bäs­ta ba­stun.

SKOGSMYSTIK. Var­ber­ga­ren Mar­tin Stääf dj:ar som Liquid Strang­er på den sto­ra fes­ti­va­len Electric Fo­rest ute i sko­gen

Bild: MICHELLE MENDOZA

Bild: DEREK RICKERT

DJ-STJÄRNA. Mar­tin Stääf bor nu­me­ra i Ari­zo­na där han ska­par sin mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.