Fes­ti­val­ge­ne­ral över en natt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA WETTERQVIST 010-471 53 44 an­na.wetterqvist@hn.se

Hon fann sig själv plötsligt va­ra fes­ti­val­ge­ne­ral. Nu bju­der Em­ma Knyc­ka­re in Var­bergs och Fal­ken­bergs kom­mun att hö­ra av sig - för att ge plats åt den mans­fria mu­sik­fes­ti­va­len.

Själv har hon kal­lat det för ”en ro­lig spa­ning”, hen­nes för­slag om en mans­fri mu­sik­fes­ti­val som hon twitt­ra­de ut i bör­jan av ju­li som en re­ak­tion på al­la rap­por­ter om sex­u­el­la över­grepp på fes­ti­va­ler runt om i Sve­ri­ge.

Re­ak­tio­ner­na lät in­te vän­ta på sig och plötsligt var Em­ma Knyc­ka­re i al­la svens­ka me­di­er och i fle­ra ut­länds­ka. Hon äg­na­de myc­ket tid åt att gö­ra in­ter­vju­er och be­mö­ta på­hopp från kränk­ta män, men se­dan blev det tyst.

NU BE­RÄT­TAR HON för HN om var­för och om pla­ner­na som bör­jat ta form. Hon bju­der ock­så in Var­bergs och Fal­ken­bergs kom­mun att hö­ra av sig för att ord­na fes­ti­va­len.

Vad hände egent­li­gen ef­ter ditt twit­te­rin­lägg?

– En en­kel spa­ning fick verk­li­gen myc­ket upp­märk­sam­het. Jag twitt­ra­de på kul och ha­de in­te räk­nat med att bli fes­ti­val­ge­ne­ral över en natt. Det var dess­utom förs­ta da­gen på min se­mes­ter, min man var bort­rest och jag en­sam med barn. Då vil­le jag fo­ku­se­ra på att fak­tiskt se till att det här hän­der sna­ra­re än att sva­ra på frå­gor och ge in­ter­vju­er. Jag fick pri­o­ri­te­ra helt en­kelt. Och ef­tersom det ver­kar fin­nas ett stort be­hov av fes­ti­va­len kän­ner jag att vi mås­te gö­ra den!

HEN­NES TWITTERFÖRSLAG VI­SA­DE sig alltså snabbt bli all­var. Men själv ha­de Em­ma Knyc­ka­re in­te en tan­ke på att hon ”skul­le sty­ra ihop den” el­ler att nå­gon över­hu­vud­ta­get skul­le ge­nom­fö­ra det he­la. Nu finns det en ny­li­gen sam­man­satt pro­jekt­grupp med 22 pro­jekt­le­da­re som kommer att se till att det blir en mans­fri festival re­dan näs­ta som­mar.

– Vi ska träf­fa fes­ti­va­lar­ran­gö­rer om någ­ra vec­kor och då bör­jar pla­ner­na smi­das, be­rät­tar Em­ma Knyc­ka­re.

På frå­gan om det kan bli ak­tu­ellt med Var­berg el­ler Fal­ken­berg sva­rar hon att ”det är ba­ra för kom­mu­ner­na att hö­ra av sig”.

NÄR DET GÄL­LER al­la kränk­ta män pe­kar Em­ma Knyc­ka­re på att ”de har till­gång till al­la and­ra plat­ser i sam­häl­let, vil­ket in­te al­la kvin­nor har så om de kan un­na tje­jer att kän­na sig tryg­ga un­der tre da­gar vo­re det top­pen”.

– Låt de få li­te trygg­het ef­ter all skit och al­la över­grepp som rap­por­te­ras om från som­ma­rens fes­ti­va­ler.

Till de per­so­ner som oro­at sig över vem som ska ”dra al­la slad­dar” har hon ba­ra en sak att sä­ga:

– Ha­ha det ska jag gö­ra! Och mass­vis med and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.