Soc­ker­di­et kan ge psy­kisk stör­ning

För sto­ra in­tag ökar risk för ång­est och stres­symp­tom

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Per­so­ner som äter sto­ra mäng­der soc­ker, ex­em­pel­vis i form av sö­tad mat, bak­verk och läs­ke­dryc­ker, lö­per en ökad risk att drabbas av psy­kis­ka stör­ning­ar. Det häv­das i en stor brit­tisk stu­die.

Re­sul­ta­ten, som pub­li­ce­ras i Sci­en­ti­fic Re­ports, byg­ger på ana­ly­ser av en grupp på 8 087 män och kvin­nor i åld­rar­na 39 till 83 år.

Grup­pen in­går i den så kall­la­de White­hall-stu­di­en där fors­ka­re un­der­sökt fak­to­rer­na bakom oli­ka sjuk­do­mar hos brit­tis­ka stats­tjäns­te­män. I stu­di­en, som har på­gått se­dan 1967, har man bland an­nat grans­kat ef­fek­ter­na av oli­ka di­e­ter.

Nu har man tit­tat spe­ci­fikt på di­e­tens be­ty­del­se för den psy­kis­ka häl­san. De slår fast att ett stort soc­kerin­tag kan med­fö­ra vis­sa ris­ker.

Där­e­mot fann de inga be­lägg för det om­vän­da för­hål­lan­det – att män­ni­skor som re­dan har psy­kis­ka stör­ning­ar ten­de­rar att öka sitt soc­kerin­tag. De an­ser att den hy­po­te­sen nu är mot­be­vi­sad.

Fors­kar­na, som är verk­sam­ma vid Uni­ver­si­ty Col­lege i Lon­don, kon­sta­te­rar ock­så att män­ni­skor­na i de ang­lo­sax­iska län­der­na le­ver ex­tra far­ligt.

En­ligt den brit­tis­ka sjuk­vårds­myn­dig­he­ten Na­tio­nal He­alth Ser­vice bör en vux­en per­son in­te äta mer än 30 gram till­satt soc­ker per dag, men i ge­nom­snitt äter brit­ter­na un­ge­fär dub­belt så myc­ket per per­son – och ame­ri­ka­ner­na tre gång­er så myc­ket. Vis­sa per­so­ner äter långt mer.

Re­sul­ta­ten an­ty­der att ett re­la­tivt högt soc­kerin­tag le­der till öka­de ris­ker för de­pres­sio­ner och de fles­ta av de psy­kis­ka stör­ning­ar som in­ne­fat­tas i be­grep­pet Com­mon Men­tal Disor­ders (CMD), ex­em­pel­vis ång­est, pa­nik­käns­lor, fo­bi­er, tvångs­tan­kar och stres­symp­tom.

Bland män­nen med det högs­ta soc­kerin­ta­get var riskök­ning­en 23 pro­cent.

Or­sa­ken till att fre­kven­sen in­te var li­ka hög hos kvin­nor­na är okänd. Det är in­te hel­ler klar­lagt på vil­ket sätt sock­ret på­ver­kar psy­ket. En hy­po­tes är att det ger upp­hov till en stark in­su­li­nut­sönd­ring som på­ver­kar hor­mon­ni­vå­er­na i krop­pen, vil­ket i sin tur ska­par ång­est och de­pres­sio­ner.

Ro­land Jo­hans­son/tt

FOTO: MARK LENNIHAN/AP/ARKIV

Ohäl­sa. Den här ty­pen av fö­da kan ge upp­hov till psy­kis­ka stör­ning­ar, en­ligt en brit­tisk stu­die.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.