”En för­klädd de­mo­kra­ti”

Val i Venezuela på sön­dag – pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro styr lan­det mot dik­ta­tur

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Till to­ner­na av den omått­ligt po­pu­lä­ra lå­ten ”De­spa­ci­to” för­sö­ker Ve­ne­zu­e­las pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro vin­na sym­pa­ti in­för sön­da­gens val, då en ny – och myc­ket om­stridd – kon­sti­tu­e­ran­de för­sam­ling ska ut­ses. Det som står på spel är ing­et mind­re än de­mo­kra­tin.

Iförd en knall­röd och rym­lig skjor­ta pre­sen­te­ra­de Ni­colás Ma­du­ro ny­li­gen i stat­lig tv sin egen ver­sion av hit­lå­ten, med ori­gi­nal­tex­ten ut­bytt mot för­här­li­gan­de ord om den kon­sti­tu­tion som kom­ma skall.

Den 30 ju­li väljs en ny kon­sti­tu­e­ran­de för­sam­ling, ett su­per­or­gan med 545 le­da­mö­ter, med rätt att skri­va om kon­sti­tu­tio­nen ef­ter re­ge­ring­ens öns­ke­mål. Va­let i sig är an­pas­sat så att mind­re val­kret­sar, där pre­si­den­ten har många an­häng­a­re, väger li­ka tungt som stor­stads­re­gi­o­ner­na där op­po­si­tio­nen sam­lar sitt störs­ta stöd.

– Att skri­va om grund­la­gen är som att ri­va sön­der re­gel­bo­ken un­der på­gåen­de match. Det för­vär­ras av att den för­sam­ling man nu väl­jer knap­past kommer att va­ra re­pre­sen­ta­tiv för Ve­ne­zu­e­las be­folk­ning. Va­let sker på re­ge­ring­ens vill­kor och op­po­si­tio­nen väg­rar del­ta, sä­ger Fred­rik Ugg­la, pro­fes­sor i La­ti­na­me­ri­kastu­di­er vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Ge­nom att ta­la om all­män­na val för­sö­ker de re­ge­rings­trog­na, ”cha­vis­ter­na”, ge sken av ett rätt­vist val. Men ing­en­stans ta­las det om ett li­ka val, po­äng­te­rar Fred­rik Ugg­la.

– Det här är ett typex­em­pel på när dik­ta­tu­ren dy­ker upp för­klädd till de­mo­kra­ti, sä­ger han.

Ingen­ting av det­ta skul­le ha va­rit möj­ligt om lan­det ha­de haft en fun­ge­ran­de Högs­ta dom­stol som vär­nat den nu­va­ran­de kon­sti­tu­tio­nen, fram­hål­ler Ugg­la. Han syf­tar på att Ma­du­ro snabbt pla­ce­ra­de re­gim­trog­na do­ma­re i Högs­ta dom­sto­len ef­ter att det re­ge­ran­de so­ci­a­list­par­ti­et för­lo­ra­de mak­ten i par­la­men­tet till op­po­si­tio­nen. På så vis har re­gi­men lyc­kats run­da miss­hag­li­ga be­slut i par­la­men­tet.

Op­po­si­tio­nen har in­lett en ge­ne­ral­strejk och upp­ma­nar till boj­kott av va­let, och ut­såg ny­li­gen 13 ”skugg­do­ma­re” i pro­test mot re­gi­men. Men op­po­si­tio­nen är splitt­rad och sak­nar en sam­lan­de kraft. Fack­för­e­nings­rö­rel­sen är in­te hel­ler sär­skilt stark och så länge ar­be­tar­na in­om ol­je­in­du­strin in­te går ut i strejk i Venezuela, som är helt be­ro­en­de av det svar­ta gul­det, har ge­ne­ral­strej­ker­na ing­en av­gö­ran­de be­ty­del­se.

– Op­po­si­tio­nen vill ha ny­val till pre­si­dent­pos­ten, att få bort Ma­du­ro är det krav som de kan sam­las kring. Det de kan hop­pas på är att det sker nå­gon form av in­re pa­lats­kupp, att cen­tra­la de­lar av cha­vis­men ock­så in­ser van­sin­net i det som hål­ler på att ske och tar sin hand från Ma­du­ro.

Ett an­nat sce­na­rio är om mi­li­tä­ren skul­le gö­ra upp­ror på bred front, men än så länge syns inga tec­ken på det.

Tills vi­da­re kan Ma­du­ro fort­sät­ta att hål­la i takt­pin­nen. ”Ut­tryck di­na åsik­ter fred­ligt och lugnt, och må hop­pet ly­sa i din själ”, ly­der den till oi­gen­känn­lig­het för­vand­la­de tex­ten i pre­si­den­tens ver­sion av ”De­spa­ci­to”.

He­le­na Nor­den­berg/tt

FOTO: FERNANDO LLANO/AP/TT

Sym­bol. En de­mon­strant hål­ler upp ett ex­em­plar av kon­sti­tu­tio­nen, un­der en pro­test i hu­vud­sta­den Ca­racas mot Ve­ne­zu­e­las pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.