Svårt att hit­ta sä­songs­per­so­nal

TURISMJOBBEN: Det har va­rit läg­re tryck på sä­songs­job­ben i år vi­sar en rund­ring­ning som HN har gjort. Svå­rig­het att hit­ta bo­en­de nämns som en av or­sa­ker­na till att som­mar­job­ba­re väl­jer bort Var­berg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Agnes.kagstrom@hn.se

Ef­ter en seg­star­tad som­mar har tu­ris­mens hög­tid in­trätt på ho­tell, re­stau­rang­er och cam­ping­ar. Men att få tag på per­so­nal till an­lägg­ning­ar­na har bli­vit svå­ra­re, vi­sar en rund­ring­ning som HN har gjort.

Ju­li är tu­ris­mens gyl­le­ne må­nad då många cam­ping­ar och ho­tell i Var­berg räk­nar med att bli näst in­till full­be­lag­da. 2017 ver­kar in­te va­ra nå­got un­dan­tag.

DÄR­E­MOT HAR DET bli­vit allt svå­ra­re att re­kry­te­ra per­so­nal. Nils Gordh, vd för Des­ti­na­tion Apel­vi­ken har märkt att an­sök­ning­ar­na in­för som­ma­ren va­rit fär­re. Rekry­te­rings­pe­ri­o­den drog i år ut på ti­den för att fyl­la upp med per­so­nal till cam­ping, lä­gen­hets­ho­tell och re­stau­rang på Apel­vi­ken.

– Att hit­ta per­so­ner som är 18 år och upp­åt har va­rit job­bi­ga­re än vad det bru­kar va­ra. Ung­doms­ar­bets­lös­het tror jag in­te ex­i­ste­rar i dag om det in­te är så att man in­te vill job­ba, el­ler är un­der 18 år, sä­ger han.

Apel­vi­ken vill även att som­mar­job­ba­re kan svens­ka och eng­els­ka i tal och skrift. Att hit­ta folk till re­stau­rangsidan har va­rit sär­skilt svårt, och Nils Gordh fram­hål­ler svå­rig­het att få bo­en­de som en an­led­ning till att som­mar­job­ba­re in­te sö­ker sig till Var­berg.

– Vi mås­te ploc­ka folk från and­ra or­ter, men folk ver­kar hell­re väl­ja Öland el­ler Got­land, sä­ger han.

Även Ho­tell Fre­gat­ten har märkt att an­sök­ning­ar­na va­rit be­tyd­ligt fär­re. Vd Mag­nus Ah­lén sä­ger att de fick va­ra ute i god tid, men att det in­te va­rit li­ka lätt som ti­di­ga­re.

– Ti­di­ga­re kun­de man väl­ja och vra­ka li­te mer. Nu är det väl­digt lätt att tac­ka ja och se­dan by­ta jobb, vil­ket gör det otryggt för oss. Vi har ock­så tac­kat nej till sö­kan­de ut­i­från trots bra kva­li­fi­ka­tio­ner när var­ken de el­ler vi kun­nat lö­sa nå­got bo­en­de, sä­ger han.

KUSTHOTELLET SÅG ef­ter för­ra som­ma­ren ett be­hov av att an­stäl­la än­nu mer se­mester­per­so­nal in­för 2017. En­ligt vd:n Te­re­se Asplund har det in­te va­rit ont om an­sök­ning­ar, men li­te svå­ra­re att få in per­so­nal med er­fa­ren­het och ut­bild­ning. Att hit­ta bo­en­de har va­rit en ut­ma­ning.

– Jag miss­tän­ker att det är fler och fler som ser över det in­för näs­ta som­mar. Att kol­la vad man har och vad man kan få tag i för bo­en­de. Det tror jag man är näs­tan tvung­en till och den frå­gan kom­mer jag att ar­be­ta med, sä­ger hon.

Men Pe­ter Gustavs­son, vd

”Vi mås­te ploc­ka folk från and­ra or­ter, men folk ver­kar hell­re väl­ja Öland el­ler Got­land”

på So­ci­e­tén hål­ler in­te med om att det bli­vit svå­ra­re att få tag i bo­en­de. De fix­ar bostad åt de­lar av sin som­mar­per­so­nal.

– Vi har sä­kert fått 30 in­tres­se­an­mäl­ning­ar om att hy­ra ut bo­stä­der och hyr bo­en­de till cir­ka 15 per­so­ner i som­mar. Pri­ser­na är in­te hel­ler av­skrä­dan­de, vil­ket de var ti­di­ga­re, sä­ger han.

AGNES KÅGSTRÖM

NILS GORDH vd, Des­ti­na­tion Apel­vi­ken

Bild: AN­NA OSCARSON

HAR TAK ÖVER HU­VU­DET. Isa­bel­le Holm­berg, Li­sa Red­lund och Lin­nea Kar­nell är sä­songs­an­ställ­da på Des­ti­na­tion Apel­vi­ken. De har löst bo­stads­frå­gan ge­nom att bo hos en kom­pis el­ler i fa­mil­jens som­mar­stu­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.