Cy­kel­tur till stöd för forsk­ning­en

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Can­cer­drab­ba­de Vin­cent över­nat­ta­de på Gits gård ut­an­för Fal­ken­berg, på väg på el­cy­kel de 400 mi­len från Ni­da­ros­do­men till San­ti­a­go de Com­poste­la.

Vin­cent är på väg på cy­kel 400 mil ge­nom Eu­ro­pa till stöd för forsk­ning­en om hjärn­can­cer, en sjuk­dom som ock­så gjort att hans egen livs­tid är be­grän­sad.

Från Ni­da­ros­do­men i Trond­heim till San­ti­a­go de Com­poste­la i Spa­ni­en, en cy­kel­tur mel­lan två gam­la vall­fartsor­ter. Vin­cent, som ba­ra vill bli om­nämnd med för­namn av pri­va­ta skäl och ef­tersom han kän­ner sig som en var­dag­lig per­son bland många, fick sin di­a­gnos för gans­ka ex­akt fem år se­dan.

– Jag var i Ki­na på ar­bets­re­sa, satt och pra­ta­de med en per­son när jag ra­sa­de om­kull i ett epi­lep­tiskt an­fall, sä­ger Vin­cent, som är schwei­za­re och ad­vo­kat, bo­satt i Pa­ris.

Hjärn­tu­mö­ren ope­re­ra­des bort men hans form av hjärn­can­cer häng­er kvar, är ut­an bot och bru­kar i re­gel ge en över­lev­nad på sex år, en­ligt Vin­cent.

– Så da­mok­less­vär­det häng­er nä­ra över mig, sä­ger han.

När han nu gett sig ut på en el­cy­kel för att väc­ka upp­märk­sam­het och sam­la in peng­ar till forsk­ning­en, så har han kär­leks­fullt bli­vit kal­lad ga­len. För långt, för kom­pli­ce­rat, in­te minst med tan­ke på hans häl­sa.

– Och det är klart, man bru­kar ta­la om att ta till plan B ifall in­te plan A hål­ler. Just nu är jag in­ne på plan F, kon­sta­te­rar han.

DEN UR­SPRUNG­LI­GA CY­KELN, en Lo­pi­fit, en sorts el­dri­ven spark­stöt­ting, gick sön­der un­der trans­port från Pa­ris till Trond­heim. Er­sätt­ningscy­keln, ord­nad i Norge och av an­nan sort, har gått sön­der i oli­ka om­gång­ar. Och den tunga pack­ning­en i en kär­ra ba­kom el­cy­keln gör att de två bat­te­ri­er­na mås­te lad­das i fy­ra tim­mar ef­ter sam­man­lagt fem mil. I öv­rigt får han tram­pa.

Kort sagt, det är en tur med många ut­ma­ning­ar.

– Men jag har lärt mig att va­ra öd­mjuk, att be om hjälp och att släp­pa fram kre­a­ti­vi­te­ten, sä­ger Vin­cent som själv har många tan­kar om livssti­lens be­ty­del­se och mil­jöns in­ver­kan på in­sjuk­nan­det i can­cer.

Han ef­ter­ly­ser ock­så mer sam­ord­nad forsk­ning om just hjärn­can­cer, och vill ge­nom so­ci­a­la me­di­er och an­nan upp­märk­sam­het få loss peng­ar från pri­vat­per­so­ner, fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner.

VIN­CENT FORT­SÄT­TER NER ge­nom Eu­ro­pa ef­ter att just den­na natt ha över­nat­tat på Gits gård ut­an­för Fal­ken­berg.

Hit­tills har han på två vec­kor kla­rat av 100 mil av de upp­skatt­nings­vis to­talt drygt 400.

– Och jag be­hö­ver va­ra hem­ma när sko­lan bör­jar för mi­na två grab­bar i Pa­ris i bör­jan av sep­tem­ber, sä­ger han.

Man kan ba­ra öns­ka Vin­cent lyc­ka till, en man som upp­ger att han re­dan ge­nom ti­di­ga­re per­son­li­ga eve­ne­mang har dra­git ihop mot­sva­ran­de 400000 kro­nor till hjärn­can­cer­forsk­ning­en.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

”Jag har lärt mig att va­ra öd­mjuk, att be om hjälp och att släp­pa fram kre­a­ti­vi­te­ten”

VIN­CENT

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM

PA­US PÅ GITS GÅRD. På väg till San­ti­a­go de Com­poste­la, men för stun­den var frå­gan om han in­nan kväl­len skul­le or­ka över Hal­land­så­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.