Var­för in­te bo­stä­der i Him­le?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

HN:S le­dar­si­da (18/7)

Det är ju fak­tiskt cy­kelav­stånd in till cent­rum, sär­skilt när el­cy­kel an­vän­dan­det ökar i hög grad.

BO­STÄ­DER. Jag kan ba­ra hål­la med HN:S le­dar­re­dak­tör. Var­för kan man in­te byg­ga bo­stä­der i Him­le? Det sker en väl­dig be­folk­nings­ök­ning i Var­berg. Som svar på det­ta sker ett riv­nings­ra­se­ri av gam­la fi­na kul­tur­bygg­na­der i cent­rum där man er­sät­ter med fu­la höga klos­sar till hy­res­hus som rym­mer mer män­ni­skor.

NÄR NU NÅG­RA lo­ka­la bygg­her­rar vill byg­ga i Him­le där det gam­la le­kan­det och nu se­nast Fun Ci­ty låg så sät­ter sig tyd­li­gen kom­mu­nen på tvä­ren. Det stäm­mer in­te med över­sikts­pla­nen för att om­rå­det är vikt för nä­rings­verk­sam­het. Går det in­te att änd­ra en över­sikts­plan. Him­le skul­le i mi­na ögon va­ra ide­a­liskt för fler­bo­stads­byg­gen. Man har mind­re än 1 mil in till Cent­rum och järn­vägs­sta­tio­nen vi­da­re är det knap­pa 5 km till det idyl­lis­ka Träslövslä­ge med när­he­ten till bad och små­båts­hamn. Det är hel­ler in­te spe­ci­ellt långt till stör­re köp­cent­rum.

ÄR MAN RÄDD för att folk ska an­vän­da bil i stör­re ut­sträck­ning? Det är ju fak­tiskt cy­kelav­stånd in till cent­rum, sär­skilt när el­cy­ke­lan­vän­dan­det ökar i hög grad. Man kun­de ju dess­utom läg­ga om buss­lin­jer­na med tä­ta­re för­bin­del­ser ifrån lands­byg­den istäl­let för att som idag att bus­sar­na går tätt ef­ter varand­ra of­tast tom­ma med stor tur­tät­het. Är vå­ra po­li­ti­ker så in­snö­a­de i si­na tan­kar om för­tät­ning att man an­ser att Him­le lig­ger för långt ifrån Cent­rum? Är det ba­ra lyx­bo­stä­der­na i det kom­man­de Väs­ter­port och yt­ter­li­ga­re för­tät­ning av cen­tra­la Var­berg som häg­rar?

EN LI­TEN LJUSNING i det på­gåen­de riv­nings­ra­se­ri är dock re­no­ve­ring­en av den Heijls­ka vil­lan. Det ver­kar till att bli rik­tigt bra. Man fruk­ta­de ju det värs­ta men det ser ut som man har ta­git hän­syn till hur hu­set såg ut. Att man se­dan kanske har fått by­ta ut näs­tan varen­da brä­da kanske var nöd­vän­digt. Lennart Bengts­son Bil­front

Bild: LARS-GUN­NAR JO­HANS­SON

FÖR­TÄT­NING. In­sän­da­ren me­nar att man bor­de byg­ga i Him­le istäl­let för att ra­se­ra kul­tur­bygg­na­der­na i cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.