Jäm­lik­het istäl­let för öka­de klyf­tor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Yen Gun­nars­son So­ci­al­de­mo­krat i Fal­ken­berg

UT­VECK­LING. Jäm­lik­het el­ler hell­re ojäm­lik­het finns in­om al­la om­rå­den. Vi tyc­ker oss va­ra jäm­li­ka, men är vi det? Ba­ra se­nas­te två veckorna, har jag hört, fle­ra gång­er, att vi har gått bak­åt i ut­veck­ling­en, då är det ju ing­en ut­veck­ling.

Ef­ter and­ra världs­kri­get när ”allt” skul­le byg­gas upp igen ska­pa­de den sto­ra ef­ter­frå­gan snabb till­växt och med hjälp av so­ci­al­de­mo­kra­tisk pro­gres­siv skat­te­po­li­tik för­de­la­des väl­stån­det till al­la. Nu är det bäst att va­ra född rik – igen. Så var det näm­li­gen ti­di­ga­re.

FRÅ­GAN ÄR DÅ var­för ett ojäm­likt sam­häl­le är så far­ligt? Ett sam­häl­le där ditt öde av­görs om di­na för­äld­rar är ri­ka el­ler in­te, kan in­te fun­ge­ra bra. Den som har det bra vill ju in­te få det säm­re. So­li­da­ri­te­ten blir en uto­pi. Att sam­ar­be­ta mot ge­men­sam­ma mål blir oin­tres­sant.

HUR BE­HÅL­LER VI då de fri­och rät­tig­he­ter som vi har? Ge­nom ut­bild­ning, ge­ne­rö­sa so­ci­al­för­säk­ring­ar och pro­gres­si­va skat­ter?

Hur ser po­li­ti­ken ut då? Vad job­bar vi för? Vil­ka mål har vi?

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter sä­ger att:

• Vi ska ha Eu­ro­pas lägs­ta ar­bets­lös­het 2020

• Trots hög ar­bets­lös­het är det brist på ar­bets­kraft

• Bris­ten på rätt kom­pe­tens hind­rar till­väx­ten kun­ska­pen är en till­gång

• Vi kla­rar in­te den dag­li­ga vår­den – vi ska in­te be­hö­va ta till dy­ra pri­va­ta al­ter­na­tiv

• Vårt hu­ma­na sam­häl­le hål­ler på att ut­ar­mas t ex sjuk­för­säk­ring­en och Akas­sans er­sätt­ningsni­vå är för låg.

• Det ska va­ra själv­klart med jäm­ställd­het mel­lan kö­nen, bå­de in­för la­gen och i ar­bets­li­vet. Om vi för­står in­ne­bör­den i ned­mon­te­ring­en av väl­fär­den, att det kom­mer att drab­ba oss al­la.

OM VI LE­VER som vi lär el­ler åt­minsto­ne som vi lär­de, då tän­ker jag på när fack­för­e­nings­rö­rel­sen star­ta­de för mer än 100 år se­dan, so­li­da­ri­te­ten med de som ha­de det säm­re ställt. Vi be­stäm­de oss för – hit men in­te läng­re. Salt­sjö­bad­sav­ta­let 1938 - att för­hand­la fram en över­ens­kom­mel­se. Om vi är li­te ge­ne­rö­sa­re och ser li­te bre­da­re på till­va­ron kan vi al­la få det bra el­ler t o m bätt­re.

Var ge­ne­rös med kun­ska­pen istäl­let för att lag­ra den. Bjud på ett le­en­de, bjud in till kon­takt, de so­ci­a­la mö­te­na mel­lan män­ni­skor har mins­kat. Vi be­hö­ver ett po­si­tivt Fal­ken­berg, ett po­si­tivt Sve­ri­ge och en po­si­tiv värld.

Bild: PRESSENS BILD

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER. I fack­för­e­nings­rö­rel­sens be­gyn­nel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.