Bra glid i kom­mu­nens ska­te­board­sko­la

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

Fal­ken­bergs kom­mun bjöd på ska­te­board­sko­la i Val­lar­nas ska­te­park

In­tres­set är stort när kom­mu­nen den­na vec­ka bju­der på gra­tis ska­te­board­sko­la för barn och ung­do­mar. Erik Wox­berg och Philip Ljungberg är ska­te­boardcoacher och kom­mer från Halm­stads ska­te­board­klubb.

JO­HAN BENGTS­SON ÄR här med sin son Ar­vid som pre­cis har bör­jat åka ska­te­board.

– Det här är en guld­plats, sä­ger Jo­han Bengts­son. De äld­re tar hän­syn till de yng­re och ger tips och tricks.

I ska­te­board­sko­lan vi­sas ska­tan­dets grun­der och det går att lå­na brä­da, hjälm och skydd. Un­der da­gen gril­las det ock­så korv, och det blir skön mu­sik och li­te fynd­mark­nad med ska­te­board­klä­der ock­så.

DET ÄR MÅNGA oli­ka åld­rar i ska­te­par­ken. Det är nå­got som ska­te­boardcoacher­na fram­hål­ler som bland det fi­nas­te med att åka ska­te­board.

– Man får en or­dent­lig bland­ning på um­gäng­et, sä­ger Erik Wox­berg, som själv bör­ja­de åka som 12-åring.

2020 blir ska­te­board en Os-gren och ska­te­boardcoacher­na ser en stör­re ac­cep­tans för spor­ten än när de själ­va bör­ja­de för drygt fem­ton år se­dan. De ser ock­så att den ny­bygg­da ska­te­par­ken har bi­dra­git till att öka in­tres­set.

– Det är in­te ba­ra för coo­la grab­bar läng­re, sä­ger Philip

”Det har gått från att va­ra nå­got stö­rigt till att bli en fa­mil­je­sport”

PHILIP LJUNGBERG

Ljungberg. Det har gått från att va­ra nå­got stö­rigt till att bli en fa­mil­je­sport. Ung­do­mar­na i dag har al­la möj­lig­he­ter.

Ti­ger Da­les­tedt-lars­son är i parken och pro­var att åka brä­da till­sam­mans med sin far Da­ni­el.

– Vi kom hit och visste in­te att det var sko­la, sä­ger Da­ni­el Da­les­tedt-lars­son. Men nu har vi fått lä­ra oss grun­der­na.

Ska­te­board­sko­lan på­gick den 24-28 ju­li, men ska­te­par­ken är öp­pen he­la året.

Bild: ALINE LESSNER

FULL FART. Ar­vid Bengts­son har pre­cis lärt sig grun­der­na för att åka brä­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.