”Det är tro­ligt att miss­tro­en­det kvar­står”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Trots oro för splitt­ring in­om Al­li­ans­par­ti­er­na är ris­ken li­ten att miss­tro­en­de­för­kla­ring­en dras till­ba­ka mot för­svars­mi­nis­tern, ef­ter be­ske­det att han be­hål­ler sin re­ge­rings­post, en­ligt stats­ve­ta­ren Tor­björn Lars­son.

– Det är klart det all­tid finns en möj­lig­het, men jag har väl­digt svårt att se det även om 1,5 må­nad är en lång tid in­om po­li­ti­ken. Det mås­te i så fall till­kom­ma nå­got nytt och stort som för­änd­rar bil­den, sä­ger Tor­björn Lars­son, pro- fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

En­ligt ho­nom kan det ock­så ska­pa en dis­kus­sion om Al­li­an­sens tro­vär­dig­het som re­ge­rings­al­ter­na­tiv.

– Det blir en pre­stige­för­lust om man in­te kan full­föl­ja miss­tro­en­de­för­kla­ring­en och vi­sa på att man kan hål­la ihop.

Al­li­ans­par­ti­le­dar­na läm­na­de på tors­da­gen en öpp­ning för att dra till­ba­ka miss­tro­en­de­ho­tet om ”nå­got nytt fram­kom­mer som för­änd­rar be­döm­ning­en”.

Per­so­ner med in­syn i för­hand­ling­ar­na be­rät­tar för TT att det finns en splitt­ring in­om Al­li­an­sen. Även ut­åt finns tvi­vel om att de bor­ger­li­ga par­ti­er­na kan hål­la ihop i be­slu­tet om Hul­tqvist, en­ligt stats­ve­ta­ren Tor­björn Lars­son.

–De har nu gett frå­gan och sig själ­va en tanke­pa­us i prak­ti­ken fram till hös­ten. Det vi­sar på att det kan fin­nas en viss oe­nig­het.

Fle­ra le­da­mö­ter till­ba­ka­vi­sar dock att det skul­le rå­da en splitt­ring. Där­e­mot om en för­kla­ring kom­mer fram, som vi­sar att Hul­tqvist (S) age­rat el­ler åt­minsto­ne för­sökt, kan miss­tro­en­det möj­li­gen stäl­las in, en­ligt för­svars­ut­skot­tets ord­fö­ran­de Al­lan Wi­man (L).

– Allt som kom­mer fram från i dag till dess att om­röst­ning­en sker mås­te be­ak­tas, sä­ger han.

Sam­ti­digt som miss­tro­en­de­för­kla­ring­en skjuts fram till hös­ten vän­tas kon­sti­tu­tions­ut­skot­tets gransk­ning av hur re­ge­ring­en han­te­rat It-skan­da­len in­om Trans­port­sty­rel­sen ti­di­ga­re­läg­gas.

Ron­ja Mår­tens­son/tt

FOTO: ERIK SIMANDER/TT/ARVIK

Al­li­an­sens par­ti­le­da­re, An­nie Lööf (C), An­na Kin­berg Bat­ra (M), Eb­ba Busch Thor (KD) och Jan Björ­klund (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.