”Vi ska in­te bju­da på nå­got han­di­kapp”

FOT­BOLL: SUPERETTAN

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

För­ra der­byt gav för­vis­so FFF en skön tre­po­äng­a­re, med förs­ta hal­vim­men var en pärs för Fal­ken­berg.

– Vi tän­ker in­te ge Bo­is nå­got lik­nan­de han­di­kapp, sä­ger Fffträ­na­ren Has­se Eklund.

Det blev 0–1 på ett miss­lyc­kat bak­åt­pass och 0–2 på ett själv­mål, in­nan FFF vän­de till 5–3-vinst.

– Jag ser för­stås helt att det är vi som tar tag i takt­pin­nen och gär­na får förs­ta må­let, så mat­chen kan spe­las på vå­ra pre­mis­ser, sä­ger Eklund.

FFF PLOC­KA­DE HEM en stark tre­po­äng­a­re mot Norr­by se­nast, ef­ter sta­bilt spel och bra kon­troll på mat­chen.

– Norr­by är ett tungt, fy­siskt lag att mö­ta. Li­ta av sam­ma ka­rak­tär som Var­berg, sä­ger Fff-trä­na­ren. Så den se­gern var rik­tigt skön.

Fal­ken­berg har fak­tiskt ta­git fler po­äng på bor­ta­plan, låt va­ra med en match med spe­lad på främ­man­de mark.

– Det tog ett tag in­nan vi hit­ta­de hem på vår nya are­na, men det har bli­vit bätt­re.

NU SKA FALCON Al­ko­hol­fri Are­na va­ra den hem­ma­borg som mot­stån­dar­na ska fruk­ta att be­sö­ka.

Lör­dags­för­mid­da­gen är vikt för en sista trä­ning in­nan sön­da­gens der­by. Möj­li­gen kan den ge be­sked om hur Has­se Eklund tän­ker for­me­ra star­tel­van.

Men det är väl ing­en vå­gad giss­ning att vå­rens der­by­hjäl­te To­bi­as Englund spe­lar från start.

– Man kan väl knap­past pe­ta en het mål­skytt, sä­ger Eklund.

Englund har fått re­jäl mål­nä­sa, det blev två full­träf­far mot Norr­by.

– Vi har på­pe­kat för bå­de ¨”Tob­be” och ”Stof­fe” (Christoffer Carls­son) att gå på av­slut li­te of­ta­re. Och det lö­nar sig ju, my­ser Eklund.

Han trivs ock­så med att ska­de­lä­get har ljus­nat märk­bart i la­get. To­bi­as Karlsson och Ste­fan Ro­de­våg är i full trä­ning igen.

– De är spel­kla­ra, men kanske in­te för en hel match.

Även Erik Zet­ter­berg är igång igen. Där­e­mot sak­nas lång­tids­ska­da­de Zla­tan Kkri­za­no­vic, Ham­pus Svens­son och Amin Na­za­ri.

– Och så har Pas­si Pru­dence pro­blem med fram­si­da lår.

NÄR HÖS­TEN NALKAS bru­kar ock­så ris­ken för av­stäng­ning­ar öka, ef­ter vå­rens an­sam­ling av gu­la kort.

FFF har sex spe­la­re som spe­lar un­der av­stäng­nings­hot; Do­mi­nik Chat­to (fem var­ning­ar) samt David Svens­son, Jo­han­nes Vall, Erik Pär­son, Ti­bor Jo­za och Mahmut Özen, al­la på två var­ning­ar.

– Det fladd­ra­des vilt med kort från do­mar­na i bör­jan av se­ri­en, det har bli­vit bätt­re sen, tyc­ker Eklund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.