”Det märks på spe­lar­na”

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON

På sön­dag smäl­ler det. Årets and­ra der­by och ing­en har väl glömt målor­gi­en i det för­ra? Mat­chen i Fal­ken­berg vän­tas dra stor­publik. – Det i sig blir en stäm­ning och trig­gar li­te ext­ra, sä­ger Jör­gen Wå­le­mark.

Förs­ta mö­tet hem­ma i Var­berg är glömt och för­lå­tet för Bo­is del. Nu är det i stäl­let dags för sä­song­ens and­ra der­by. För förs­ta gång­en på Falcon Al­ko­hol­fri Are­na. Var­berg kom­mer från en vinst i om­startsmö­tet mot Ge­f­le men Bo­is tränare Jör­gen Wå­le­mark var in­te rik­tigt nöjd med of­fen­si­ven i den mat­chen.

– Vi be­hö­ver få fart på an­falls­spe­let och gö­ra allt för att kom­ma till­ba­ka till det of­fen­si­va spel vi ha­de i vå­ras, sä­ger Jör­gen Wå­le­mark.

I den otro­ligt jämna se­ri­en där Var­berg lig­ger tia och ba­ra har sju po­äng upp till kval­plats men å and­ra si­dan en­dast fem po­äng ner till ne­ga­tiv kval­plats.

– Det är en otro­ligt jämn se­rie och al­la tre­or­na är vik­ti­ga. Det gäl­ler att lad­da bat­te­ri­er­na, det är små mar­gi­na­ler och för vår del gäl­ler det att ta mer bor­t­a­po­äng - och vi tar gär­na vår förs­ta borta­vinst på sön­dag, fort­sät­ter han.

En­ligt Wå­le­mark märks det att det är ett der­by som nalkas. Det har va­rit mer folk som tit­tat på la­gets trä­ning­ar och vik­ti­gast av allt - det märkts på spe­lar­na.

– Man mär­ker att det är li­te ext­ra tänd­ning på spe­lar­na un­der trä­ning­en. Det går li­te for­ta­re och al­la vill spe­la så de tar i li­te ext­ra, be­rät­tar han.

Han vill in­te häv­da att det finns nå­gon jät­te­stark re­vanschlus­ta se­dan mö­tet i Var­berg. Den mat­chen är för länge se­dan spe­lad och på sön­dag vän­tar en ny.

– För­ra mat­chen var fan­tas­tisk, bå­da la­gen spe­la­de bra, publi­ken var bra och det mås­te vart kul å kol­la på. Att vi in­te tog någ­ra po­äng läm­na­de en bit­ter ef­ter­smak på nått vis men var­je match är unik och visst, vi vill ha re­vansch, men det vik­ti­gas­te vi vill ha med oss är po­äng.

I ETT DER­BY är käns­lor­na of­ta på max, ibland sval­lar de till och med över, men frå­gan är om Var­berg har råd med det. In­te mind­re än fem spe­la­re, Thomas Bo­akye, Jo­a­kim Lind­ner, Pe­ter Ny­ström, Oli­ver Sil­ver­holt och Oli­ver Stai­ni­sic, har två gu­la var­de­ra och ett yt­ter­li­ga­re mot Fal­ken­berg in­ne­bär av­stäng­ning.

– Det är ba­ra att strun­ta i, det är än­då ing­et vi kan på­ver­ka. Ba­ra vi in­te tar någ­ra onö­di­ga var­ning­ar för snack - så är det nå­got vi får kla­ra. Men det gäl­ler att vi är ky­li­ga och det har vi va­rit bra på ti­di­ga­re.

I öv­rigt ser det ljust ut för Var­bergs Bo­is in­för mat­chen. Al­la spe­la­re är till­gäng­li­ga och de nya spe­lar­na, Isak Skoog, Gustav Berg­gren (lån) och Ja­kob Olsson (lån) har kom­mit in bra i trup­pen be­rät­tar Jör­gen.

– Bå­de Gustav Och Ja­kob gjor­de det bra mot Ge­f­le och Isak vän­tas fin­nas med i trup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.