Skyttedrott­ning­en har svårt att väl­ja

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

” Sve­ri­ge har ju trots allt vun­nit en del mäs­ter­skaps­me­dal­jer un­der årens lopp. Hol­land är ny­kom­ling i de här sam­man­hang­en.”

NAT­HALIE GE­E­RIS

Hon har en fot i var­de­ra läg­ret, kan man sä­ga. Ett hjär­ta som kal­lar för bå­de Hol­land och Sve­ri­ge. – Jag får väl sit­ta med en flag­ga i var­de­ra han­den, skrat­tar Nat­halie Ge­e­ris.

Ni minns kanske den hol­länds­ka skyttedrott­ning­en som gjor­de ma­ka­lö­sa 58 mål på en sä­song för Böl­jan.

– Det ha­de bli­vit 60 om jag in­te fått spe­la mitt­back i någ­ra mat­cher, skrat­tar hon.

Nat­halie är på väg till­ba­ka till Fal­ken­berg, ef­ter någ­ra års bo­en­de i Björ­käng.

– Jag ska bör­ja job­ba på Ves­ter­havs­sko­lan i höst, be­rät­tar hon.

KAR­RIÄ­REN ÄR ÖVER se­dan länge, men fot­bolls­in­tres­set finns för­stås kvar.

– Ro­ligt att det går så bra för Hol­land. Och kul för för­bunds­kap­te­nen Sa­ri­na Wi­eg­man, hon och jag var fak­tiskt rums­kam­ra­ter när vi spe­la­de i lands­la­get, av­slö­jar Nat­halie.

Hon ha­de gär­na sett att Sti­na Back­ste­ni­us nick­boll mot Ita­li­en ha­de gått i mål i stäl­let för att träf­fa rib­ban.

– Då ha­de in­te mi­na lag kun­nat mö­tas för­rän i fi­nal. Nu blir det re­dan i kvar­ten, suc­kar 45-åring­en.

Och ef­ter li­te press er­kän­ner Nat­halie att hjär­tat nog klap­par en smu­la mer för Hol­land.

– Sve­ri­ge har ju trots allt vun­nit en del mäs­ter­skaps­me­dal­jer un­der årens lopp. Hol­land är ny­kom­ling i de här sam­man­hang­en.

– Men dam­fot­bol­len har ta­git re­jä­la kliv och nu har vi för­mån av hem­ma­plan.

– Det finns pla­ner på att tvinga de hol­länds­ka stor­klub­bar­na att in­te ba­ra ha dam­lag, ut­an även ge proffssta­tus. Det är vik­tigt att kun­na ha si­na fö­re­bil­der på hem­ma­plan, i klubb­la­gen, in­te ba­ra i lands­la­get.

TILL SLUT KOM­MER vi fram till att lör­da­gens mö­te får en po­si­tiv ut­gång, hur den än slu­tar. Nat­halie har fort­fa­ran­de kvar ett lag att stöd­ja i se­mi­fi­nal...

Bild: PRI­VAT

JO, DET VAR LÄNGESEN. Men här är en bild på Nat­halie Ge­e­ris, när det be­gav sig med det hol­länds­ka lands­la­get, i mö­te mot Ita­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.