Om­kör­ning­ar bäd­da­de för Em-sil­ver

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Han fick käm­pa för det. Men i slutän­dan blev hel­gen en stor suc­cé för Värö­bac­ka-fö­ra­ren Thomas To­ne­li­us.

To­ne­li­us som bor i Värö­bac­ka tog i hel­gen två me­ri­te­ran­de andra­plat­ser i For­mu­la 1 i clas­sic-se­ri­en i roadracing. I bå­da lop­pen ham­na­de 50-åring­en ef­ter i star­ten men kun­de kö­ra upp sig.

– Det var tufft i bör­jan se­dan blev det bätt­re, så kan man sam­man­fat­ta det sä­ger sil­ver­me­dal­jö­ren i klas­sen 7C, F1 80-87 Thomas To­ne­li­us.

TUFFT BÖR­JA­DE DET, trots att täv­ling­en hölls på den klas­sis­ka An­der­storps­ba­nan - den ba­na han väx­te upp strax in­till. Han och tea­met fick in­te ihop mo­torn för­rän nat­ten mel­lan ons­dag och tors­dag och hur den skul­le fun­ge­ra på fre­da­gens trä­ning var ett stort frå­ge­tec­ken. Men den höll och det såg lo­van­de ut - han ha­de and­ra trä­nings­tid. I det förs­ta ra­cet krång­la­de det till en bör­jan igen.

– Jag fick pro­blem med kopp­ling­en och kom iväg som fy­ra/femma nån­ting men lyc­ka­des kö­ra upp mig.

Även i det and­ra ra­cet ham­na­de To­ne­li­us ef­ter när kopp­ling­en ha­ve­re­ra­de helt. Men To­ne­li­us är en ex­pert på om­kör­ning­ar.

– Jag ham­na­de en bra bit bak men jag bet ihop och så­ga­de mig ge­nom fäl­tet - en av de bätt­re upp­kör­ning­ar jag gjort, fort­sät­ter han.

MEN FÖR­BI VIN­NA­REN, dansken Kim Raes Jen­sen från Kö­ge mo­tor Klub, lyc­ka­des han ald­rig ta sig. De två ra­cen ingick i bå­de SM, NM och Em-se­ri­en och i SM, som är det han sat­sar på - in­ne­bar det att han nu le­der he­la to­tal­se­ri­en.

For­mu­la 1 i clas­sic-se­ri­en in­ne­bär att fö­rar­na kör de snab­bas­te cyk­lar­na som gjor­des mel­lan åren 1980 till 1987 men ål­dern på fö­rar­na kan va­ri­e­ra mel­lan gam­malt och ungt.

– Nu till­hör jag de all­ra älds­ta i klas­sen men jag kän­ner mig in­te så, jag kör li­ka fort för det skrat­tar 50-åring­en.

Bild: PRI­VAT

EM-MEDLALJÖR. Th­mo­as To­nei­lus kör­de för­bi fö­ra­re ef­ter fö­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.