Hyl­lat li­ve­band roc­kar i Var­berg

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Näs­ta vec­ka spe­lar haj­pa­de du­on Avant­gar­det på Ma­jas vid ha­vet. De har fram­för allt gjort sig ett namn när det gäl­ler si­na li­ve­s­pel­ning­ar - med en ener­gi som kal­lats för ”ström­för­sör­jan­de”.

Avant­gar­det har på kort tid fått lä­ra sig kons­ten av att spe­la på bå­de den öpp­na och den in­ti­ma sce­nen där de till och med spe­lat i ett var­dags­rum. Se­dan ge­nom­brot­tet för­ra året har de gol­vat bå­de kri­ti­ker och live­pu­blik med två släpp­ta ski­vor och om­ta­la­de li­ve­fram­trä­dan­den. Fram­gångs­hem­lig­he­ten, en­ligt front­man­nen Rasmus Ar­vids­son, är kän­na sin scen och sig själv.

– Vi vill ge publi­ken vad de för­tjä­nar och in­te ba­ra kö­ra sam­ma set oav­sett var vi spe­lar, sä­ger han. Det är skill­nad på en stor fes­ti­valscen och en klubbspel­ning och vi an­pas­sar oss ef­ter det.

DE­RAS SOUND HAR kal­lats för ”so­ci­al­re­a­lis­tisk ving­el­rock” och det har det sagts och skri­vits myc­ket om dem. Om star­ka li­ve­fram­trä­dan­den och en front­man med ener­gi som kan ström­för­sör­ja för en hel fes­ti­val, men in­un­der den själs­uttöm­man­de in­ten­si­te­ten finns ett sin­ne för or­den och san­ning­en.

– Jag är ing­en dik­ta­re. En dik­ta­re mås­te spe­la te­a­ter på scen. Jag be­hö­ver in­te det, ut­an jag sjung­er mi­na tex­ter från ögon­blicks­skill­na­der. Inga ko­sty­mer, inga bak­tan­kar. All mi­na tex­ter är hund­ra pro­cent san­na.

AVANT­GAR­DET ÄR kom­pi­sar­na Rasmus Ar­vids­son och Pa­trik Åberg och de har va­rit ute på som­martur­né se­dan bör­jan av ju­ni. Näs­ta stopp ef­ter Var­berg är Stor­sjöy­ran och Em­ma­bo­da­fes­ti­va­len, och på ons­dag näs­ta vec­ka står de på den aning­en mind­re sce­nen på Ma­jas vid ha­vet. Och även om de ald­rig spe­lat i Var­berg känns det som en be­kant si­tu­a­tion.

”Svet­ti­ga klubb­lo­ka­ler är ju vår hem­ma­plan”

RASMUS AR­VIDS­SON

– Svet­ti­ga klubb­lo­ka­ler är ju vår hem­ma­plan och det är på många sätt en för­del­ak­tig plats för oss att spe­la på. Vår mu­sik och vå­ra tex­ter gör sig bra när vi är nä­ra publi­ken.

Och en gång var det rik­tigt nä­ra. Ef­ter att en spel­ning ställts in i sista mi­nu­ten av en ar­ran­gör i Fal­ken­berg val­de Avant­gar­det att flyt­ta sitt fram­trä­dan­de till ett hus till­hö­ran­de en be­kant. In­trä­det till var­dags­rums­spel­ning­en var såklart helt gra­tis.

– Vi spe­la­de i två tim­mar, tror jag. Det var jäv­ligt spon­tant och jäv­ligt bra stäm­ning. Vad är fördelen med var­dags­rum och and­ra mind­re sce­ner?

– Finns bå­de för­de­lar och nack­de­lar. Jag har så då­lig kon­di­tion och när vi spe­lar på en stör­re scen blir det lätt att jag rör mig mer än vad jag or­kar. Från låt fem och fram­åt är det ing­en som hör vad jag sä­ger. Så jag kom­mer nog va­ra bätt­re på mel­lan­snac­ket när vi spe­lar på Ma­jas.

Bild: AN­TON LERNSTÅL

100 PRO­CENT LI­VE. Rasmus Ar­vids­son och Pa­trik Åberg vill gö­ra var­je spel­ning till en unik upp­le­vel­se för publi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.