Schul­ze skri­ver sin släkt­sa­ga

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN GUN­NARS­SON

LITTERATUR

AN­NA SCHUL­ZE Kid­napp­ning­en Wahl­ström & Widstrand

Re­la­tio­ner är An­na Schul­zes sto­ra äm­ne som för­fat­ta­re, så vad kan pas­sa bätt­re än att hen­nes hit­tills störs­ta projekt ”Kid­napp­ning­en”. En ut­töm­man­de be­skriv­ning av re­la­tio­ner­na i hen­nes egen släkt.

UTGÅNGSPUNKTEN ÄR ti­telns kid­napp­ning: för­fat­ta­rens far kid­nap­pa­des av sin egen mor – som ha­de för­lo­rat i en vård­nads­tvist – när han var ett li­tet barn. Han tving­a­des till många års ofri­vil­lig ex­il i mel­lan­k­rigs­ti­dens Ös­teu­ro­pa.

Schul­ze bac­kar ban­det yt­ter­li­ga­re fle­ra år­tion­den, och bör­jar sin släkt­histo­ria i den burg­na stock­holms­ka bor­ger­lig­he­tens se­na 1800-tal. Ge­nom ett di­gert ma­te­ri­al av brev och dag­böc­ker, dom­stols­hand­ling­ar och pro­to­koll, le­der hon histo­ri­en fram till sig själv.

DRIVKRAFTEN BA­KOM pro­jek­tet är hen­nes und­ran över fa­derns till­ba­kadra­gen­het: var­för han va­rit så ex­tremt mån om sin själv­stän­dig­het. Lä­sa­ren anar att Schul­ze känt ett främ­ling­skap gente­mot sin far, och att gå­tor­na ska be­sva­ras med den gi­gan­tis­ka bi­o­gra­fis­ka un­der­sök­ning­en.

Men mest fa­sci­ne­ran­de i den­na fa­sci­ne­ran­de släkt­sa­ga är trots allt far­mo­dern, kid­nap­pers­kan. En säm­re mor får man le­ta ef­ter. För­fat­ta­rens far Rag­nar Schul­ze blev ef­ter si­na barn­domstrau­man in­te ovän­tat psy­ko­log.

Kid­napp­ning­en var in­te det en­da far­mo­dern gjor­de sig skyl­dig till: be­drä­ge­ri­er, för­sum­lig­het som vård­nads­ha­va­re, ut­press­ning och som kro­nan på ver­ket an­gi­va­re åt Na­zi­tyskland i and­ra världs­kri­gets slut­ske­de. Men det finns en fak­tor i släkt­histo­ri­en som för­kla­rar väl­digt myc­ket. Bar­na­ga. Sys­te­ma­ti­se­rad, me­to­disk bar­na­ga, in­te säl­lan så att blo­det fly­ter. I fle­ra ge­ne­ra­tio­ner.

EN AN­NAN TYP av be­rät­tel­se om far­mo­dern ha­de kun­nat gö­ra hen­ne till en cy­nisk hjäl­tin­na. En fri kvin­na som hål­ler män ifrån sig sam­ti­digt som hon ut­nytt­jar dem, som le­ver det gla­da li­vet på Ri­vi­e­ran un­der 1920- och 1930-ta­len, som all­tid ser till sig själv främst och ska­par ett nar­cis­sis­tiskt mat­ri­ar­kat med hjälp av sin mor och sin på psy­ko­pat­manér blän­dan­de charm.

An­na Schul­ze näm­ner gre­kis­ka tra­ge­di­er, och lä­sa­ren er­in­rar sig bå­de så­da­na, och Sha­kespe­a­re, och Dic­kens och Thomas Mann. Schul­ze­histo­ri­en är full av ödes­mätt­nad och pas­sio­ner, svek och olyc­ka; en väl­be­ställd bor­garsläkts för­fall och ru­i­ne­ring, barn som far fruk­tans­värt il­la men än­då käm­par sig fram till ett hyf­sat, rentav lyck­ligt lev­nads­ö­de. Kid­napp­ning­en skul­le kun­na bli en stor­sla­gen spel­film, el­ler en gri­pan­de te­a­ter­pjäs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.