1950-talslåt blev en hit 60 år se­na­re

Som­mar­plå­gor un­der 2000-ta­let

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AMAN­DA HORNE

”Pa­pa ame­ri­ca­no”? Nej, lå­ten som gick varm på ra­di­on som­ma­ren 2010 he­ter ”We no spe­ak ame­ri­ca­no” och är en re­mix på en ita­li­ensk 50-tals hit. Men hur gick det se­dan för den au­stra­lis­ka dj-du­on med för­kär­lek för sax­o­fo­ner och mo­no­to­na be­ats?

Som­ma­ren 2010 var det svårt att und­vi­ka de tja­ti­ga sax­o­fons­ling­or­na som spe­la­des om och om igen – över­allt. För­u­tom ”We no spe­ak ame­ri­ca­no” av Yo­lan­da be cool & DCUP var den bel­gis­ke sång­a­ren Stro­maes låt ”Alors on dan­se” en me­ga­hit.

MEN HISTO­RI­EN OM lå­ten ”Pa­pa ame­ri­ca­no”, som den fel­ak­tigt bru­kar kal­las, går läng­re till­ba­ka än till den där sax­onströss­la­de som­ma­ren för sju år se­dan. År 1956 släp­per den ita­li­ens­ke ar­tis­ten Re­na­to Ca­ro­so­ne lå­ten ”Tu vuò fà l’ame­ri­ca­no”, på svens­ka un­ge­fär: ”du vill va­ra ame­ri­kan”. Tex­ten be­skri­ver, med en ton av sa­tir, en ung ita­li­e­na­re helt upp­slu­kad av rock ’n’ roll och ame­ri­kansk kul­tur.

I fil­men ”Totò, Pep­pi­no e le fa­na­tiche” står Re­na­to Ca­ro­so­ne på scen och sjung­er ”Tu vuò fà l’ame­ri­ca­no” och någ­ra år se­na­re är det su­per­stjär­nan Sop­hia Lo­rens tur i fil­men ”It star­ted in Naples”. Och i slu­tet på 1990-ta­let änt­rar Matt Da­mon och Ju­de Law sce­nen på en ita­li­ensk jazz­klubb och sjung­er sam­ma låt i fil­men ”The ta­len­ted mr Ripley”.

TIO ÅR SE­NA­RE har tu­ren kom­mit till den au­stra­lis­ka dj-du­on Yo­lan­da Be Cool, Syl­ve­s­ter Martinez och John­son Pe­ter­son, som till­sam­mans med pro­du­cen­ten DCUP gör en re­mix av den gam­la 50-tals hiten och suc­cén är ett fak­tum. I dags­lä­get har den spe­lats över 41 mil­jo­ner gång­er på Spo­ti­fy och du­on fort­sät­ter att tur­ne­ra värl­den över – fler som­mar­plå­gor för­u­tom den Ita­li­en­dof­tan­de housedäng­an har det där­e­mot in­te bli­vit.

Fram­gång­en smit­ta­de dock av sig på Re­na­to Ca­ro­so­nes för­la­ga som sam­ma år klätt­ra­de upp på topp­lis­tor­na i bå­de Ita­li­en och Schweiz.

Bild: TT/ARKIV

GAM­MAL HIT. För­la­gan till ”We no spe­ak ame­ri­ca­no” he­ter ”Tu vuò fà l’ame­ri­ca­no” och skrevs av den ita­li­ens­ke ar­tis­ten Re­na­to Ca­ro­so­ne på 1950– ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.