Löfven by­ter kris mot pre­si­dent­mö­te

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter en tur­bu­lent vec­ka in­om den svens­ka po­li­ti­ken skif­tar stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) fo­kus och be­ger sig till Pa­ris.

Eu-politik står högt på dag­ord­ning­en när han mö­ter den frans­ka pre­si­den­ten Em­ma­nu­el Macron.

It-skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen tving­a­de fram två mi­nist­rars av­gång och en re­ge­rings­om­bild­ning. Dess­utom ho­tas lan­dets för­svars­mi­nis­ter av ett miss­tro­en­de­vo­tum. Det är ett tungt ba­gage Ste­fan Löfven bär med sig till Elysée-pa­lat­set på mån­dag.

In­bju­dan till ett förs­ta mö­te med pre­si­den­ten ac­cep­te­ra­des i bör­jan av ju­li.

In­te hel­ler Macron har di­rekt haft vind i seg­len den se­nas­te ti­den. Hans fram­fart till en val­se­ger gjor­de ho­nom snabbt till en av Eu­ro­pas mest om­ta­la­de po­li­ti­ker. Men se­dan va­let har hans po­pu­la­ri­tet ra­sat. Lan­dets för­svars­chef av­gick ny­li­gen ef­ter ett of­fent­ligt bråk med pre­si­den­ten.

Mö­tet mel­lan Macron och Löfven vän­tas främst kret­sa kring fram­tids­frå­gor vik­ti­ga in­om Eu-sam­ar­be­tet.

Mi­gra­tion, jobb, till­växt och sä­ker­hets­frå­gor är äm­nen som står högt på dag­ord­ning­en.

– På en över­gri­pan­de ni­vå är Frankrike väl­digt vik­tigt för oss i Eu­ro­pa­sam­ar­be­tet. Ska man få nå­got gjort är Frankrike en vik­tig al­li­e­rad, sä­ger Da­ni­el Wolvén, kans­liråd på stats­råds­be­red­ning­ens ut­ri­kesen­het.

Un­der Pa­ris­be­sö­ket kom­mer Ste­fan Löfven även att mö­ta den frans­ka pre­miär­mi­nis­tern Edou­ard Philip­pe.

Frank­ri­kes vil­ja att säl­ja ett luft­värns­sy­stem till Sve­ri­ge är yt­ter­li­ga­re en frå­ga som kan kom­ma upp. I upp­hand­ling­en som om­fat­tar cir­ka tio mil­jar­der kro­nor kon­kur­re­rar frans­ka Oc­car med ame­ri­kans­ka Rayt­he­on. Med en ho­tan­de miss­tro­en­de­för­kla­ring mot Sve­ri­ges för­svars­mi­nis­ter ris­ke­rar be­slu­tet skju­tas på fram­ti­den. Mer tid att arbeta på an­bu­det är nå­got som kan gyn­na frans­män­nen, en­ligt käl­lor till Da­gens in­du­stri.

He­le­na Wan­de/tt

FOTO: STINA STJERNKVIST/TT

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.