Sex­igt med sä­ker­het?

RISKFYLLT. Räk­na kallt med att även Hal­land har pro­blem med in­for­ma­tions­sä­ker­he­ten.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LEDARE 3/8. Säg di­gi­ta­li­se­ring och många kom­mun­po­li­ti­ker och tjäns­te­män får nå­got vått i blic­ken. Och vem vill tve­ka på per­rong­en när di­gi­ta­li­se­rings­tå­get går? In­te Fal­ken­berg och Var­berg i al­la fall. Fal­ken­bergs kom­mun ut­sågs ock­så till Sve­ri­ges di­gi­ta­li­se­rings­kom­mun 2017. Och Var­bergs di­gi­ta­la agen­da ta­lar sitt tyd­li­ga språk:

”Vil­jan att dri­va di­gi­ta­li­se­ring­en är vik­tig och re­ge­ring­en har ut­ta­lat att den ska med­ver­ka till att mins­ka de lag­li­ga hin­der som finns.”

LAG­LI­GA HIN­DER, JA. Hur de kan han­te­ras har ha­ve­ri­et på Trans­port­sty­rel­sen tyd­ligt vi­sat. Fast fullt så fram­stegs­ru­si­ga är Hal­lands kom­mu­ner för­hopp­nings­vis in­te. Den över­gri­pan­de riskoch sår­bar­hets­a­na­lys som Läns­sty­rel­sen Hal­land gör var­je år ta­lar dock sitt tyd­li­ga språk:

”San­no­lik­he­ten att en in­for­ma­tions­sä­ker­hets­re­la­te­rad stör­ning el­ler in­ci­dent in­träf­far är myc­ket stor. Det finns ing­en tve­kan om att det sker, det är ba­ra frå­ga om vil­ken om­fatt­ning och vil­ka kon­se­kven­ser det får”

DETTA ÄR EN kom­mun som Var­berg för­stås med­ve­ten om. I den di­gi­ta­la agen­dan äg­nas i al­la fall en si­da (av 18) åt It-sä­ker­het, där frå­gans ak­tu­a­li­tet be­to­nas. Där står det ”In­vå­nar­na ska kän­na en trygg­het i att of­fent­li­ga sek­torn han­te­rar in­tegri­tets­käns­lig in­for­ma­tion på ett kor­rekt sätt.”

Det är ba­ra att hop­pas att al­la tar det på störs­ta all­var och att de in­for­ma­tions­sä­ker­hets­an­sva­ri­ga i Hal­lands kom­mu­ner och re­gi­on ald­rig nå­gon­sin be­hand­las på sam­ma sätt som de­ras kol­le­ger på Trans­port­sty­rel­sen.

TYVÄRR PEKAR DOCK en rad ut­red­ning­ar, bland an­nat från Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap, på att ris­ken för så­väl anings­löst slarv som med­ve­tet åsi­do­sät­tan­de av var­ning­ar är på­fal­lan­de hög på många håll i lan­det. På fle­ra håll i kom­mun- och re­gi­on-sve­ri­ge har det fun­nits en ten­dens att be­trak­ta in­for­ma­tions­sä­ker­hets­ex­per­ter som nå­got un­ge­fär li­ka sex­igt som kom­mu­na­la re­vi­so­rer. Och hur re­vi­sor­skri­tik so­pas un­der mat­tan finns det gott om ex­em­pel på.

I FAL­KEN­BERG ÄR drif­ten outsour­cad och it-av­del­ning­ens hu­vud­sak­li­ga upp­drag lig­ger, en­ligt en in­ter­vju i Com­pu­ter Swe­den, på di­gi­tal ut­veck­ling. Och Var­berg job­bar ock­så, likt de fles­ta kom­mu­ner, med ex­ter­na le­ve­ran­tö­rer.

”Ti­di­ga­re la vi myc­ket tid på brand­kårs­ut­ryck­ning­ar och li­te tid på vi­sio­närt ar­be­te. Idag ska­par vi nya moln­tjäns­ter och med stöd från Atea kan vi äg­na oss åt ut­veck­ling av nya tjäns­ter för sam­häl­let, istäl­let för att byg­ga ser­ver­hal­lar, ord­na le­ve­ran­ser av da­to­rer och han­te­ra li­cen­ser, sä­ger An­ders Bous­tedt, it-chef i Var­berg, i en in­ter­vju på it-fö­re­ta­get Ateas hem­si­da.

I sam­ma in­ter­vju­text be­skrivs den of­fent­li­ga sek­torns trög­het som den sto­ra ut­ma­ning­en. Och visst kan nog så an­ge­lä­gen för­änd­ring ta tid, men det finns ock­så gott om ex­em­pel på när det går all­de­les för fort och sä­ker­he­ten kom­mer i and­ra hand. Det har även en do­mi­nant le­ve­ran­tör som Atea in­sett.

– Vi är kanske li­te se­na i star­ten. Vi har in­te rik­tigt för­stått hur vik­tigt det är med sä­ker­het, men det har verk­li­gen gått upp för oss de se­nas­te tre åren. GDPR är li­te av ett wa­ke­upcall för bå­de Sve­ri­ge och EU, sa­de sä­ger Pe­ter Falk, re­gi­on­chef Väst på Atea, till Com­pu­ter Swe­den ti­di­ga­re i år.

ATT EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING (GPDR) fått många att vak­na, bå­de bland le­ve­ran­tö­rer och be­stäl­la­re in­om of­fent­lig sek­tor, är för­stås ut­märkt. Men så sent som i går kom nya upp­gif­ter i Trans­portskan­da­lens spår som sna­ra­re ty­der på att väckarkloc­kor­na va­rit för få. En­ligt två ex­per­ter bry­ter ex­em­pel­vis fle­ra riks­dags­par­ti­er mot re­gel­ver­ket. Så vi får verk­li­gen hop­pas att de för­må­gea­na­ly­ser som skett i Hal­land i Läns­sty­rel­sens re­gi ta­git skruv.

DI­GI­TA­LI­SE­RING­EN ÄR EN gi­ven del av fram­ti­den och outsour­cing kan fak­tiskt bäd­da för säk­ra­re lös­ning­ar om den sköts på rätt sätt. Men sä­ker­he­ten mås­te va­ra minst li­ka sex­ig som den se­nas­te e-häl­so­ap­pen. An­nars finns risk för att det mest pri­va­ta ham­nar i orät­ta hän­der – likt det där häl­so­re­gist­ret som Trans­port­sty­rel­sen fort­fa­ran­de in­te har ta­git hem från Ru­mä­ni­en.

Bild: ØIJORD, THOMAS WINJE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.