En flas­ka till tu­ris­ten

Hallands Nyheter - - Ledare - SVEN ERIK JANSSON Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

När vin­bon­den Hå­kan Hans­son på i skåns­ka An­ders­löv tar emot ut­länds­ka vin­tu­ris­ter mås­te han hän­vi­sa dem till Sys­tem­bo­la­get i Sve­da­la om de vill kö­pa en flas­ka av hans pris­be­lön­ta vin. ”De tyc­ker det är väl­digt kons­tigt”, sä­ger han till Svens­ka Dag­bla­det (26/7). På bland an­nat Got­land, Öland och i Skå­ne finns ett 40-tal vin­går­dar med to­talt cir­ka 100 hek­tar. Allt­så ing­en stor od­lingsa­re­al. Och det är inga bil­li­ga dus­sin­vi­ner som pro­du­ce­ras.

”GÅRDSFÖRSÄLJNING ÄR EN möj­lig­het, in­te ett hot”, kon­sta­te­ra­de Ex­pres­sens le­dar­re­dak­tion härom­da­gen. ”Det är en för­lo­rad chans för svens­ka bön­der och svensk tu­rism”, skri­ver man. Visst lig­ger det myc­ket i det. För Sve­ri­ge lär va­ra det en­da land i EU som in­te tillå­ter gårdsförsäljning av vin. I till ex­em­pel Fin­land har man lyc­kats kom­bi­ne­ra sitt al­ko­hol­mo­no­pol Al­ko med gårdsförsäljning sam­ti­digt som lan­det är med i EU.

REDAN 2010 UTREDDES frå­gan och det kom ett för­slag men det la­des åt si­dan. 2014 vil­le då­va­ran­de lands­bygds­mi­nis­tern Eskil Er­lands­son (C) star­ta en för­söks­verk­sam­het med gårdsförsäljning av öl och vin i Skå­ne, Sörm­land och på Got­land. Men al­li­an­sen för­lo­ra­de va­let, så det blev in­te ak­tu­ellt. Ny­li­gen be­slöt dock re­gi­on­sty­rel­sen i Skå­ne att fö­re­slå re­ge­ring­en att Skå­ne skul­le få bli ett för­söks­om­rå­de för gårdsförsäljning.

An­ni­ka Strand­häll, an­sva­rig mi­nis­ter, är dock kall­sin­nig. Ny­li­gen sva­ra­de hon på en skrift­lig frå­ga i riks­da­gen att re­ge­ring­en in­te är in­tres­se­rad. Bland an­nat ris­ke­rar det Sys­tem­bo­la­gets mo­no­pol, me­na­de hon. Forsk­ning vi­sar att det mo­no­po­let räd­dar liv. Hon hän­vi­sa­de ock­så till Eurät­ten.

NU ÄR DET kanske in­te för­sälj­ning från ett hund­ra­tal vin­går­dar som skul­le le­da till ökad al­ko­hol­kon­sum­tion. För Hällåkras del kos­tar en flas­ka runt 250 kro­nor på Sys­tem­bo­la­get. För de­ras – och and­ra vin­går­dars del - är det väl när­mast en frå­ga om att va­ra at­trak­tivt be­söks­mål för tu­ris­ter. Då är det nog mer tvi­vel­ak­tigt med den gans­ka stor­ska­li­ga verk­sam­het med buss­re­sor till Dan­mark el­ler nor­ra Tyskland för att hand­la öl, vin och sprit. Där är det verk­li­gen en frå­ga om att gö­ra al­ko­ho­len mer lät­till­gäng­lig.

GÅRDSFÖRSÄLJNING AV AND­RA pro­duk­ter har va­rit en fram­gång för många bön­der. Man kan för­stå fru­stra­tio­nen hos de vin­bön­der som får frå­gan från gäs­tan­de tu­ris­ter var­för de in­te kan få kö­pa med sig en lå­da av ett vin som man provsma­kat och gil­lat. Det är ju så man gör ne­re på kon­ti­nen­ten.

”Gör det möj­ligt att för­e­na re­strik­tiv al­ko­hol­po­li­tik och lo­ka­la pro­du­cen­ters kun­skap och ini­ti­a­tiv­kraft. Jobb, till­växt och lo­kal ser­vice be­hövs om he­la lan­det ska ut­veck­las. Vi kan bli än­nu bätt­re på att ta till­va­ra lands­byg­dens al­la möj­lig­he­ter”, skrev fy­ra al­li­ans­po­li­ti­ker från Ska­ra­borg på de­batt­plats l tid­ning­en Land Lant­bruk ti­di­ga­re i år. Det lig­ger en hel det i det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.