Tings­rät­ten flyt­tar till ba­rac­ker

Hallands Nyheter - - Varberg - ELSA HENRIKSDOTTER elsa.henriksdotter@hn.se

Tings­rät­ten flyt­tar i de­cem­ber till ba­rac­ker i par­ken norr om Capri­nus. En plats mitt i vil­la­om­rå­det, väl­känd för si­na forn­läm­ning­ar.

Var­bergs tings­rätt ska ge­nom­gå en grund­lig re­no­ve­ring. Där­för flyt­tar man un­der en tid ut ur lo­ka­ler­na på Öst­ra Lång­ga­tan 7. I par­ken vid Tings­ga­tan är mark­ar­be­tet för de kom­man­de ba­rac­ker­na i full gång.

– Man bör nog kal­la det pa­vil­jong­er, sä­ger Jo­han Bengts­son som är an­läg­ga­re på mark­pla­ne­ring­en och just nu ar­be­tar med byg­get av den tem­po­rä­ra tings­rät­ten.

Han har va­rit på plats se­dan i mån­dags när byg­get drog igång.

– Just nu schak­tar vi och vi har haft ar­ke­o­lo­ger på plats som följt ar­be­tet. Än så länge har ar­ke­lo­ger­na ba­ra hit­tat sju svens­ka kro­nor som var runt tju­go år gam­la, sä­ger Jo­han Bengts­son.

PLATSEN LIG­GER IN­TE långt ifrån den gam­la kyr­ko­ru­i­nen, i bak­grun­den skym­tar det sto­ra trä­kor­set.

– Detta är ett känt om­rå­de för forn­läm­ning­ar och där­för finns det ar­ke­o­lo­ger på plats som be­va­kar byg­get. Vi för­sö­ker sty­ra un­dan byg­gen från så­da­na här plat­ser men i slutän­den är det en kost­nads­frå­ga, sä­ger Em­ma Öst­lund som är bygg­nads­an­tik­va­rie på läns­sty­rel­sen.

När byg­get är klart kom­mer 260 kvadrat­me­ter tings­rätt i form av ba­rac­ker, lik­nan­de de som kan ses på skol­går­dar, att stå i par­ken. De kom­mer fin­nas på platsen un­der två år. Nå­got som de närms­ta gran­nar­na har de­la­de me­ning­ar om.

– Gran­nar­na bred­vid oss får byg­get pre­cis fram­för sig så det har in­te va­rit po­pu­lärt. Men vi har ute­plat­sen på ta­ket så de stör egent­li­gen in­te oss så myc­ket. Jag kan tyc­ka att det är okej ef­tersom det ba­ra är tem­po­rärt, sä­ger Gun­nar Tör­nqvist som bor på and­ra si­dan ga­tan från byg­get.

HAN OCH DE and­ra bo­en­de på ga­tan läm­na­de ti­digt för­slag på att byg­get skul­le läg­gas på gräs­plät­ten vid Är­le­bo bil i stäl­let. Nå­got som Gun­nar Tör­nqvist sä­ger att även bygg­ar­be­tar­na hål­ler med om ha­de va­rit bätt­re. Men sva­ret blev att en pla­ce­ring av tings­rät­ten på den platsen skul­le stö­ra tra­fi­ken. Där­för fort­sät­ter byg­get i par­ken.

– Vi vän­tar på att ar­ke­lo­ger­na ska kom­ma till­ba­ka på mån­dag så vi kan fort­sät­ta. Då grä­ver vi det and­ra schak­tet. Sen kom­mer vi läg­ga grus och gju­ta be­tong som ba­rac­ker­na ska stå på, sä­ger Jo­han Bengts­son.

– Tan­ken är att ba­rac­ker­na ska stå kla­ra i de­cem­ber och då ska he­la tings­rät­ten in­hy­sas här.

Bild: ALINE LESSNER

NYTT. Mitt i vil­la­om­rå­det bred­vid lek­plats och fot­bolls­plan byggs nu den tem­po­rä­ra tings­rät­ten.

Bild: ALINE LESSNER

GRANNE. Gun­nar Tör­nqvist bor på and­ra si­dan ga­tan från nya tings­rät­ten. Han tyc­ker att byg­get är helt okej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.