UNESCO mö­ter Hal­land på Grimeton

Hallands Nyheter - - Varberg -

Cha­raf Ah­mi­med från UNESCO be­sök­te världs­ar­vet Grimeton på ons­dags­kväl­len. Ra­di­osta­tio­nens be­ty­del­se för om­värl­den och möten över grän­ser var någ­ra av sam­tal­säm­ne­na när Hal­land och UNESCO möt­tes.

Cha­raf Ah­mi­med har ar­be­tat som pro­gram­chef för UNESCO:S kans­li i re­gi­on söd­ra Afri­ka i sju år. På plats var ock­så den fö­re detta te­a­ter­che­fen för Te­a­ter Hal­land Ma­ria Eric­son.

– Det är helt fan­tas­tiskt att UNESCO är här på ra­di­osta­tio­nen. Det har de nog ald­rig va­rit, sä­ger hon.

CHA­RAF AH­MI­MED BERÄTTAR att han är väl­digt glad och tack­sam att få va­ra på plats och ta del av Grimeton.

– Vi jäm­för in­te vå­ra världs­arv då det al­la är uni­ka i sig. Men det är vik­tigt för män­ni­skor att för­stå att ar­ven in­te ba­ra är tem­pel och slott, där­för är Grimeton ett vik­tigt arv.

Han sä­ger att Grimeton är ett världs­arv som är unikt i sig där­för att platsen in­te är så väl­känd för res­ten av värl­den och för att Alex­an­ders­sons­sän­da­ren fort­fa­ran­de fun­ge­rar och är i bruk.

– Det är helt fan­tas­tiskt! Och vik­tigt. I dag när vi är mer ihop­kopp­la­de med res­ten av värl­den är det ex­tra vik­tigt att för­stå in­ne­bör­den av tek­ni­ken som fun­nits och fort­fa­ran­de an­vänds, sä­ger Cha­raf Ah­mi­med.

Cha­raf Ah­mi­med ar­be­tar bland an­nat med att lå­ta barn och ung­as rös­ter få hö­ras och lå­ta dem ta plats

Bild: ELLINOR SVENSSON

ENGAGERAR UNGA. Mwenya Ka­ben­se från Zam­bia, Majd Ayub, Li­ba­non, Phan­ti­na Sho­li, Pa­les­ti­na, Sokhna Seye, Se­ne­gal ar­be­tar med unga i si­na hem­stä­der.

Bild: ELLINOR SVENSSON

UNESCO. Cha­raf Ah­mi­med ar­be­tar som pro­gram­chef för UNESCO:S kans­li i re­gi­on söd­ra Afri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.