Mo­tor­ba­nan bygg­des i ra­cer­fart

50 ÅR SE­DAN: OCK­SÅ ETT TRAGISKT FÖRS­TA ÅR VID NYLAGD BANA

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Hå­kan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

Med stolt­het bju­der Fal­ken­bergs mo­tor­klubb in till 50-års­fi­ran­de av mo­tor­ba­nan i Ljung­by, Sve­ri­ges en­da klub­bäg­da ra­cer­ba­na. En be­drift med tan­ke på ut­ma­ning­ar­na ge­nom åren.

”Det var ro­li­ga­re med For­mel 3 än For­mel 1. Då var man med i he­la job­bet, med att me­ka och ta hand om bi­len och vi var ett gäng som höll ihop”

REINE WISELL

fö­re detta ra­cer­stjär­na

För­re ra­cer­stjär­nan Reine Wisell kom­mer till fa­mil­je­da­gen på mo­tor­ba­nan på sön­dag. Han var ett drag­plås­ter i For­mel 3 vid det förs­ta Väst­kust­lop­pet på nya ba­nan 1967.

– Fred­dy Kot­tu­lin­sky blev först ut­sedd till seg­ra­re även om jag gick först i mål. Jag skul­le ha trängt ho­nom i sista kur­van så att han in­te kom för­bi. Men det var en strid över vå­ra hu­vu­den. Han kör­de för BP, jag kör­de för Shell. Bp-gäng­et var väl bätt­re på­tryc­ka­re, sä­ger Reine Wisell så här 50 år ef­teråt. Till sist åter­fick Wisell se­gern. – Det var ro­li­ga­re med For­mel 3 än For­mel 1. Då var man med i he­la job­bet, med att me­ka och ta hand om bi­len och vi var ett gäng som höll ihop. När jag kom till For­mel 1 så var det hej­då när man kört och se­dan skul­le man sät­ta sig i bi­len igen vid näs­ta lopp, sä­ger Reine Wisell, nu­me­ra 76 år och bosatt i värm­länds­ka Hö­je.

MEN DET VAR ock­så en dju­pas­te tra­gik den­na förs­ta täv­lings­helg:

”18-åri­ge press­fo­to­gra­fen Bengt Wal­lin vid Hal­lands Ny­he­ter av­led på mån­dags­mor­go­nen på Fal­ken­bergs la­sa­rett. Det var en täv­lings­bil i tu­rist­klas­sen som kör­de mot Wal­lin un­der för­sök att undvika kol­li­sion med en annan täv­lings­bil. Wal­lin be­fann sig lig­gan­de i en kur­va, där han tog bil­der av bi­lar­na”, skrev Svens­ka Dag­bla­det.

En så små­ning­om myc­ket om­ta­lad fö­ra­re, 11 år se­na­re död ef­ter olyc­kan på Mon­za­ba­nan, var ock­så med vid pre­miä­ren på Fal­ken­bergs mo­tor­ba­na 1967: Ron­nie Pe­ter­son, än­nu ung och lo­van­de.

Kort och snabb var om­dö­met om mo­tor­ba­nan som mät­te 1 843 me­ter.

– Jag var flagg­vakt vid förs­ta täv­ling­en. Un­der ban­byg­get var jag med och må­la­de litegrann, sä­ger Bengt Åke Bengts­son i Fal­ken­bergs mo­tor­klubb.

kan den­na ba­nas

OCH BENGT ÅKE histo­ria.

I mit­ten av 1960-ta­let stod det klart att Väst­kust­lop­pet in­te läng­re kun­de kö­ras på gam­la Skre­a­ba­nan. Väg­ver­ket tyck­te att det fick va­ra nog på an­nars all­män väg.

– Dess­utom var den far­lig, ef­tersom där var stol­par och an­nat in­till ba­nan som var en risk, sä­ger Bengt Åke Bengts­son.

Fal­ken­bergs mo­tor­klubb hit­ta­de platsen för en ny bana vid Ny­hem i Ljung­by ut­an­för Fal­ken­berg. Ba­nan ri­ta­des, mar­ken köp­tes och ett bo­lag bil­da­des, Ny­hems fas­tig­hets­bo­lag, som blev äga­re till ba­nan. I bo­la­get fick in­led­nings­vis en­dast mo­tor­klub­bens med­lem­mar va­ra ak­tieä­ga­re. Med be­ty­dan­de ide­el­la kraf­ter lyc­ka­des bo­la­get på re­kord­tid få ba­nan fär­dig un­der sen­vå­ren och som­ma­ren 1967.

OCH ÅREN GICK, en ny ge­ne­ra­tion tog över i fas­tig­hets­bo­la­get, kanske mer in­tres­se­rad av av­kast­ning­en än mo­torspor­ten. Mo­tor­klub­ben för­vand­la­des till en allt mer pres­sad hy­res­gäst på mo­tor­ba­nan. Fas­tig­hets­bo­la­get ha­de un­der ny äga­re pla­ner på att gö­ra sig av med ba­nan, för att i stäl­let byg­ga bo­stä­der. Men un­der 1990-ta­lets fas­tig­hets­kris gick bo­la­get i kon­kurs, och kom­mu­nen träd­de in som en mo­torspor­tens räd­da­re. Kom­mu­nen köp­te mar­ken och ba­nan för 1,2 mil­jo­ner kro­nor och hyr­de ut den till mo­tor­klub­ben. Och mo­tor­klub­ben kun­de till års­skif­tet 2001-2002, tack va­re täv­ling­ar­nas publik­kni­pan­de upp­sving, kö­pa till­ba­ka ba­nan av kom­mu­nen.

Så är det i dag: en klub­bägd bana, om­fam­nad av ide­el­la kraf­ter i en mo­tor­klubb med god eko­no­mi.

Att lju­det från bi­lar­na stund­tals lett till om­giv­ning­ens ir­ri­ta­tion och mil­jö­myn­dig­he­ter­nas dis­kus­sio­ner – ja, det är en annan histo­ria.

Bild: OLA FOLKESSON

RON­NIE PE­TER­SON.

Bil­den från Väst­kust­lop­pets vår­täv­ling 1969, då Ron­nie Pe­ter­son vann i sin ita­li­ens­ka Tecno.

SOM­MA­REN 1967. Ce­ge Ham­marlund gav ban­byg­get ut­an­för Fal­ken­berg en kän­dis­skjuts, detta ral­ly­fö­ra­re, chef på BP och ak­tiv i Kung­li­ga Au­to­mo­bil­klub­ben. Vid hans si­da

1969. Ru­ne Pet­ters­son i For­mel 13-åri­ge Ola Folkesson, se­na­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.