Nu tar Wray över FBI ef­ter Co­mey

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

USA:S se­nat har med över­väl­di­gan­de ma­jo­ri­tet god­känt Christop­her Wray som ny chef för den fe­de­ra­la po­li­sen FBI. Tre må­na­der har gått se­dan pre­si­dent Do­nald Trump spar­ka­de hans fö­re­trä­da­re Ja­mes Co­mey.

Den hög­pro­fi­le­ra­de ad­vo­ka­ten Wray var okon­tro­ver­si­ell som kan­di­dat till pos­ten då han tycks gå hem hos bå­de de­mo­kra­ter och re­pu­bli­ka­ner. Se­na­ten god­kän­de Wray med röst­siff­ror­na 92 mot 5.

– Det är ett tufft jobb i en tuff tid, sa­de se­na­torn Amy Klo­bu­char, de­mo­krat från Min­ne­so­ta, un­der se­na­tens debatt.

– Den ti­di­ga­re Fbi­che­fen fick som be­kant spar­ken på grund av ut­red­ning­en om Ryss­land. Den ti­di­ga­re ju­sti­ti­e­mi­nis­tern fick spar­ken. Och vi har haft en mängd and­ra per­so­ner som spar­kats i re­ge­ring­en un­der de se­nas­te må­na­der­na, kon­sta­te­ra­de hon, en­ligt AP.

En förs­ta ut­ma­ning för Wray blir att för­säk­ra FBI:S över 30000 an­ställ­da att han är fast be­slu­ten att vär­na myn­dig­he­tens obe­ro­en­de, nå­got han be­to­na­de sär­skilt när han härom vec­kan blev ut­frå­gad av se­na­tens ju­ri­dis­ka ut­skott.

– Man kan in­te gö­ra det här job­bet om man in­te är be­redd att när som helst be­hö­va slu­ta el­ler få spar­ken om man blir om­bedd att gö­ra nå­got el­ler ställs in­för nå­got som är olag­ligt, grund­lags­vid­rigt, el­ler, för den de­len, mo­ra­liskt mot­bju­dan­de, sa­de Wray då, en­ligt AFP.

– Man mås­te kun­na stå upp för si­na prin­ci­per.

Fle­ra ut­red­ning­ar på­går i så­väl kon­gres­sens som FBI:S och oli­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ters re­gi om Ryss­lands in­bland­ning i för­ra årets val­rö­rel­se i USA och om huruvi­da va­let kan ha på­ver­kats till Do­nald Trumps för­del.

Den 9 maj av­ske­da­de pre­si­den­ten Ja­mes Co­mey. I en in­ter­vju ef­teråt sa­de Trump att det ha­de med ”Ryss­lands­gre­jen” att gö­ra. Se­dan dess har Andrew Mc­ca­be va­rit till­för­ord­nad chef. (TT)

FOTO: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/AP/TT

Christop­her Wray i Washing­ton den 12 juli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.