Jag får hop­pas att Char­les de Gaul­le skö­ter sig

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Jag lä­ser i bla­det att den nye frans­ke pre­si­den­ten Em­ma­nu­el Macron föl­jer en hjärt­lig­hets­dokt­rin, att han dun­kar si­na pro­mi­nen­ta gäs­ter från and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der i ryg­gen och kal­lar dem vid för­namn. Där­med av­vi­ker Macron från ti­di­ga­re frans­ka pre­si­den­ters at­ti­tyd att ver­ka mer re­spek­tin­gi­van­de, di­stan­se­ra­de.

FAST DET ÄR klart, det är kanske omöj­ligt att upp­rätt­hål­la värs­ta vär­dig­he­ten se­dan för­re pre­si­den­ten Fran­co­is Hol­lan­de av­slö­ja­des med att smi­ta ut ur pre­si­dent­pa­lat­set nat­te­tid för att bak­på en ves­pa, en po­lis kör­de, ta sig till till sin äls­ka­rin­na.

Själv har jag inga and­ra krav på Frank­ri­ke än att Char­les de Gaul­le ska be­hand­la min nya ko­stym väl. In­te pre­si­den­ten, han är ju död se­dan när­ma­re 47 år. Men flyg­plat­sen, allt­så flyg­plat­sen Char­les de Gaul­le i Pa­ris.

JAG SKA ALL­DE­LES strax åka till min sys­ter­dot­ters bröl­lop i trak­ten av Bor­deaux och där­för by­ta plan på Char­les de Gaul­le. Härom­da­gen fick jag ett mejl från min sys­ter i Frank­ri­ke: ”Jag hop­pas att ni in­te åker Air Fran­ce, de ho­tar som van­ligt med strejk.”

Jag tit­ta­de på vå­ra bil­jet­ter. Na­tur­ligt­vis Air Fran­ce. Nu vi­sar det sig att strej­ken är be­grän­sad till en del mark­per­so­nal och att flyg­plats­myn­dig­he­ten sä­ger att den för­mod­li­gen in­te ska på­ver­ka re­se­nä­rer­na. Men jag ser än­då fram­för mig hur min res­väs­ka med min ned­pac­ka­de nya ko­stym kom­mer att skyff­las un­dan av en strejk­vakt och ham­na på fel ba­ga­ge­band och där­för ta en egen ut­flykt till frans­ka An­til­ler­na.

"Själv har jag inga and­ra krav på Frank­ri­ke än att Char­les de Gaul­le ska be­hand­la min nya ko­stym väl"

DET VAR FÖR öv­rigt en ut­ma­ning att kö­pa en ny ko­stym. Ef­ter att ha gått till när­mas­te kon­fek­tions­af­fär kom jag hem tom­hänt och be­kla­ga­de mig: – De har ba­ra barnstor­le­kar. Ef­ter att hand­la­ren, vän­ligt i och för sig, ha­de fö­re­sla­git mig oli­ka gläd­je­kal­ky­ler i mått och stor­lek så ha­de han snart nått den öv­re grän­sen i sor­ti­men­tet.

MIN LJUSA KO­STYM, som nu skul­le er­sät­tas, sprack ny­li­gen i söm­mar­na. Jag min­des att den var in­för­skaf­fad för sju år se­dan i en kläd­bu­tik i Stock­holm som he­ter Gross­hand­larn, vil­ket kän­des som en an­ty­dan om min egen kropps­kon­sti­tu­tion.

Hursom­helst, jag ut­ö­ka­de sökra­di­en och hit­ta­de mig i mån­dags en ny ko­stym, ef­ter att först ha dra­git någ­ra nit­lot­ter och fått ve­ta att som­ma­ren strax är slut så jag kun­de in­te för­vän­ta mig nå­got stör­re ut­bud av ljusa fär­ger. Hös­tens mör­ker läg­ger sig redan.

Nu gäl­ler det ba­ra att Char­les de Gaul­le skö­ter sig, så ska jag va­ra en nå­gorlun­da väl­klädd gäst på franskt bröl­lop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.