Na­dia Na­dim är re­do att sän­ka Ös­ter­ri­ke

Hallands Nyheter - - Sporten - INGELA AHLBERG TT

Tolv år gammal flyd­de Na­dia Na­dim från Af­gha­nis­tan. Nu är hon an­falls­stjär­na i dans­ka fot­bolls­lands­la­get och kal­las för ”en dansk Zla­tan”. – Men det är jag in­te. Jag är myc­ket snyg­ga­re än han, sä­ger hon all­var­ligt och bris­ter se­dan ut i ett stort skratt.

Det finns en hel del ge­men­samt mel­lan Na­dia Na­dim och Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, in­te ba­ra den skämt­sam­ma to­nen och den ut­länds­ka bak­grun­den. De är bå­da mål­far­li­ga an­fal­la­re, har en spek­ta­ku­lär spel­stil och stort själv­för­tro­en­de – och så är de fri­språ­ki­ga.

– Jag kan se en lik­nan­de men­ta­li­tet, men jag kan in­te jäm­fö­ra mig med ho­nom. Jag har stor re­spekt för Zla­tan, han är en le­gen­dar, en av dem som jag ser upp till, sä­ger Na­dim i sam­band med Dan­marks trä­ning in­för tors­da­gens Em-se­mi­fi­nal mot Ös­ter­ri­ke.

– Jag tror att jag har sam­ma själv­för­tro­en­de som ho­nom, jag tyc­ker att det är vik­tigt att tro på sig själv även om ing­en annan gör det. Allt star­tar hos dig, det är du själv som mås­te tän­da el­den.

29-ÅRING­EN ÄR DEN förs­ta ut­lands­föd­da spe­la­ren i det dans­ka dam­lands­la­get.

– Jag har vi­sat att det är möj­ligt och tror att fler barn kan ta ste­get, sä­ger hon. Ser du dig som en fö­re­bild?

– Vad tror du? Jag tror det och jag hop­pas att kun­na an­vän­da det i po­si­tiv be­mär­kel­se, att jag kan vi­sa att man kan upp­nå allt man vill här i värl­den. Det be­hövs ba­ra hårt ar­be­te och tro på dig själv, det har jag all­tid gjort. HEN­NES DEBUT I lands­la­get blev dock för­se­nad. En­ligt dansk lag fick hon in­te an­sö­ka om danskt med­bor­gar­skap för­rän hon fyllt 18, vil­ket tog två år att få be­vil­jat. Se­dan kräv­de In­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det att hon där­ef­ter skul­le vän­ta fem år på de­bu­ten. Dans­ka fot­bolls­för­bun­det lyc­ka­des skaf­fa dis­pens och 2009, som 21-åring, spe­la­de hon sin förs­ta lands­kamp.

Nu är hon själv­skri­ven på topp i da­gens star­tel­va mot Ös­ter­ri­ke.

Na­dim gjor­de ett av Dan­marks mål i skrällse­gern över de re­ge­ran­de Eu­ro­pa­mäs­tar­na från Tyskland i kvarts­fi­na­len (2–1).

In­för EM gen­re­pa­de Dan­mark mot de bli­van­de se­mi­fi­nal­mot­stån­dar­na från Ös­ter­ri­ke och för­lo­ra­de med 2–4.

– Det kom­mer att bli en svår match, men vi har lärt av miss­ta­get. Ös­ter­ri­ke är väl­digt bra, med tan­ke på att de är i Em-slut­spel för förs­ta gång­en är det fan­tas­tiskt att de gått så här långt.

”Jag tyc­ker att det är vik­tigt att tro på sig själv även om ing­en annan gör det.” NA­DIA NA­DIM

NA­DIM SPELAR TILL var­dags i ame­ri­kans­ka Port­land och hon är snart fär­dig­ut­bil­dad lä­ka­re. Men yt­ter­li­ga­re någ­ra år lig­ger fo­kus på fot­bol­len.

– Det jag äls­kar är att man ba­ra be­hö­ver en boll för att kun­na ha kul. Det är skä­let till att jag spelar och jag är så tack­sam över att va­ra i den här si­tu­a­tio­nen.

Bild: TOBIAS SCHWARZ

LADDAD. Dans­ka an­falls­stjär­nan Na­dia Na­dim för­be­re­der sig in­för da­gens Em-se­mi­fi­nal mot Ös­ter­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.