Kro­nan stäm­mer kafé på mil­jo­ner

HYRESTVIST: Kafé­et Le Cro­is­sant i Fal­ken­berg krävs på mil­jon­be­lopp för ute­bliv­na hy­ror. Ett vi­te gör dess­utom att kra­vet väx­er med 200 000 kro­nor i må­na­den.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

”Det är ex­tremt höga vi­tes­be­lopp det hand­lar om och jag hop­pas verk­li­gen att ut­fal­let i tings­rät­ten blir rättvist.”

DA­VID MIRZAJANI

Kafé- och bist­ro­ked­jan Le Cro­is­sant har fem­ton kafé­er i Sve­ri­ge och öpp­na­des i Kro­nan på vå­ren 2012. Det drevs av en fran­chi­se­ta­ga­re, Central­hu­set i Gö­te­borg Café AB, som gick i kon­kurs vå­ren 2015.

Då ha­de per­so­na­len i Fal­ken­berg in­te fått lön på fle­ra må­na­der. Ef­tersom fak­tu­ror till le­ve­ran­tö­rer in­te be­ta­lats fanns till slut inga va­ror att säl­ja och an­ställ­da satt syss­lo­lö­sa i lo­ka­ler­na i vän­tan på be­sked om vad som skul­le hän­da. Central­hu­set drev även ett kafé i Kal­mar med lik­nan­de pro­blem och kopp­ling­ar till en här­va av eko­no­misk brotts­lig­het upp­da­ga­des i sam­band med kon­kur­sen.

Le Cro­is­sant i Sve­ri­ge AB tog där­för åter över verk­sam­he­ten från ju­li 2015. Ked­jan ha­de nu nya äga­re se­dan kafét i Fal­ken­berg öpp­na­des.

– Den ti­di­ga­re fran­chi­se­ta­ga­ren följ­de in­te de reg­ler och rikt­lin­jer som fanns i av­ta­let så vi tog över själ­va. Men Central­hu­set och dess bo­lags­män har in­te på nå­got sätt an­knyt­ning till Le Cro­is­sant, sä­ger Da­vid Mirzajani.

Han är vd för Le Cro­is­sant och tog över ked­jan för tre år se­dan, allt­så ef­ter att det ur­sprung­li­ga hy­res­av­ta­let skrevs.

MEN SNART UPP­STOD pro­blem då Le Cro­is­sant in­te be­ta­la­de hy­ror i tid och i sep­tem­ber slöts av­tal om en av­be­tal­nings­plan för re­gle­ring av hy­ress­kul­den. I mars 2016 be­gär­de

Le Cro­is­sant om­för­hand­ling av hy­res­vill­ko­ren ut­an fram­gång.

– Någ­ra må­na­der ef­ter att vi ta­git över in­såg vi att Fal­ken­berg är en väl­digt tuff en­het att dri­va eko­no­miskt med hög hy­ra och in­te så jät­te­myc­ket flö­den i hu­set. Vi har för­sökt full­föl­ja vår del av av­ta­let och hit­ta en lös­ning med sä­kert ett ti­o­tal in­tres­sen­ter, varav fy­ra-fem väl­digt se­ri­ö­sa med god ekonomi. Men hy­res­vär­den har ty­värr in­te ve­lat hjäl­pa oss och där­för kopp­la­de vi in ad­vo­kat.

– Det vi­sa­de sig när vi grans­ka­de ur­sprungs­kon­trak­tet att det ald­rig skrevs på av Le Cro­is­sant som vi trod­de, ut­an av Central­hu­set i Gö­te­borg. Där­för me­nar vi att det in­te finns nå­got av­tal med Le Cro­is­sant Sve­ri­ge.

LE CRO­IS­SANT SA­DE upp sitt hy­res­kon­trakt och läm­na­de lo­ka­len 31 ja­nu­a­ri i år. Kro­nan Shop­ping har se­dan dess in­te lyc­kats hy­ra ut lo­ka­len till nå­gon an­nan och me­nar att Le Cro­is­sant ska be­ta­la hy­ra en­ligt en klau­sul i av­ta­let.

Dess­utom häv­dar Kro­nan Shop­ping att Le Cro­is­sant mot ett vi­te på 5 000 kro­nor per dag för­bun­dit sig att hål­la lo­ka­len öp­pen och be­dri­va ak­tiv för­sälj­ning. När stäm­nings­an­sö­kan läm­na­des in i bör­jan på ju­li ha­de bu­ti­ken va­rit stängd i 155 da­gar mot­sva­ran­de 775 000 kro­nor och hy­ress­kul­den var då up­pe i 616 161 kro­nor.

To­talt krävs Le Cro­is­sant på 1391161 kro­nor. En sum­ma som väx­er med drygt 200 000 kro­nor i må­na­den (64 636 i hy­ra och 150 000 i vi­te) plus rät­te­gångs­kost­na­der om man för­lo­rar må­let.

– Det är ex­tremt höga vi­tes­be­lopp det hand­lar om och jag hop­pas verk­li­gen att ut­fal­let i tings­rät­ten blir rättvist, sä­ger Da­vid Mirzajani.

HN HAR FÖRGÄVES sökt Kro­nan Shop­pings sty­rel­se­ord­fö­ran­de John H Larsson.

– Vad jag för­står har han se­mes­ter och det har jag med, med­de­lar ad­vo­kat Björn Welin­der som skri­vit un­der stäm­nings­an­sö­kan.

Bild: JONATAN BYLARS

IGENBOMMAT. Le Cro­is­sant i Kro­nans gal­le­ri har va­rit stängt se­dan slu­tet av ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.