Na­tur- och kul­tur­in­tres­se­ra­de mås­te ock­så få del­ta i de­bat­ten

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på de­batt­re­plik "Med vil­ken rätt?" (27/7) och "Bygg­lo­vet har trak­tens stöd" (1/8).

SVARTRÅ. 12 ju­li ifrå­ga­sat­te jag bygg­lovs­nämn­den för att ha gett lov till äga­ren av Gekås att byg­ga ett slott i om­rå­de av riks­in­tres­se. Ord­fö­ran­dens svar klar­gjor­de ing­et, vil­ket jag skrev 19 ju­li. Två re­pli­ker har in­kom­mit, från dels Inge­mar Jo­hans­son (C) 17 ju­li, dels ”Sakä­ga­re” 27 ju­li. Ge­men­samt för des­sa två är att de ver­kar ha en nä­ra re­la­tion till äga­ren av Gekås. Bå­da är bli­van­de gran­nar och up­pen­bar­li­gen hans vän, då de kal­lar ho­nom ”Tho­mas”. In­läg­gen är så­le­des en me­ga­fon för äga­ren av Gekås.

Jo­hans­sons roll i ären­det är mer be­svä­ran­de. Han är ord­fö­ran­de i kom­mu­nens nämnd för mil­jö- och häl­so­skydd där en tjäns­te­man skrev ett po­si­tivt ytt­ran­de till bygg­lovs­nämn­den. Han har ock­så en cen­tral roll i den hem­bygds­för­e­ning som ab­so­lut in­te vil­le del­ta i någ­ra pro­te­stytt­ring­ar.

BÅ­DA IN­LÄG­GEN VI­SAR ringa för­stå­el­se för all­mä­nin­tres­set i frågan och miss­tänk­lig­gör mer el­ler mind­re tyd­ligt all­män­he­tens be­hov av kul­tur och na­tur. De tyc­ker att vi kul­tur- och na­tur­in­tres­se­ra­de ska lå­ta äga­ren byg­ga som han vill och ”ta en an­nan väg”. De fram­hål­ler bå­da ihär­digt det pri­va­ta mar­kä­gan­det som ska­pa­re av na­tur­vär­de­na i de bå­da re­ser­va­ten Sumpa­fal­len och Flo­as­tad.

ING­ET KAN VA­RA mer fel. Det är främst to­po­gra­fin som gett vat­ten­fall, ra­vi­ner och berg­brant. I de mil­jö­er­na har skogs­bruk va­rit omöj­ligt. Där­för har äld­re lövskog, och al­la de ar­ter som finns i den, kun­nat kla­ra sig un­dan den gra­ni­fi­e­ring som det pri­va­ta skogs­ä­gan­det lett till. De kal­hyg­gen som re­dan ta­gits upp på Gekås-äga­rens fas­tig­het il­lu­stre­rar vad som nor­malt sker.

”SAKÄGAREN” misskre­di­te­rar ”na­tur­in­tres­se­ra­de” för att de in­te stäng­er grin­dar och ge­nar över såd­da fält. Mitt in­tryck är att så­dant be­te­en­de är ovan­ligt bland na­tu­ren­ga­ge­ra­de. Hen misskre­di­te­rar även mig med ett ut­fall om att jag av­slö­jat en po­ten­ti­ell häck­nings­lo­kal för pil­grims­fal­ken. Na­ivt, vi be­fin­ner oss på 2010-ta­let där al­la, in­klu­si­ve kri­mi­nel­la, med en smartp­ho­ne och Goog­le maps en­kelt kan hit­ta varen­da kal berg­brant i Hal­land.

Hans-ör­jan No­hrstedt

Bild: DEN LILLE ARKITEKTEN

SVARTRÅ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.