Ny fis­ke­re­gel väc­ker blan­da­de käns­lor

Hallands Nyheter - - Varberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

2019 ska al­la kvo­te­ra­de fiskar­ter om­fat­tad av land­nings­skyl­dig­he­ten. Bland yr­kes­fis­kar­na ha­de man öns­kat att det han­te­rats på ett an­norlun­da sätt. – Man bör­jar i fel än­de, sä­ger Tom­my Lang som är ord­fö­ran­de i Havs- och kust­fis­kar­nas pro­du­cen­t­or­ga­ni­sa­tion

Se­dan 2015 råder land­nings­skyl­dig­het av fisk in­om EU. Än så länge om­fat­tas vis­sa ar­ter men 2019 ska skyl­dig­he­ten om­fat­ta al­la kvo­te­ra­de fiskar­ter. Det in­ne­bär att fis­kar­na mås­te ta upp all fångst de får, även den som in­te tillåts säl­jas som män­ni­sko­fö­da. Land­nings­skyl­dig­he­ten in­ne­bär att al­la fångs­ter av kvo­te­ra­de ar­ter ska re­gi­stre­ras, lan­das och räk­nas av kvo­ter­na oav­sett stor­lek.

– Det här har in­förts med syf­te att för­hind­ra att onö­digt myc­ket fisk dras upp som se­dan ba­ra kas­tas över­bord. Tan­ken är att fis­kar­na ska ut­veck­la mer se­lek­ti­va red­skap och fis­ka på ett så­dant sätt att de mi­ni­me­rar oan­vänd­bar bifångst, sä­ger Qamer Chaudry som är ut­re­da­re på Havs och vat­ten­myn­dig­he­ten.

”Det här har in­förts med syf­te att för­hind­ra att onö­digt myc­ket fisk dras upp som se­dan ba­ra kas­tas över­bord” QAMER CHAUDRY ut­re­da­re Havs och vat­ten­myn­dig­he­ten

DEN FÅNGST SOM in­te går att säl­jas som män­ni­sko­fö­da får säl­jas vi­da­re till an­nat än­da­mål el­ler för­stö­ras.

– Det finns ing­en skyl­dig­het för fis­kar­na att re­do­vi­sa vad som hän­der med bifångsten. Den för­störs el­ler går till mink­fo­der, sä­ger Tom­my Lang på Havs- och kust­fis­kar­nas pro­du­cen­t­or­ga­ni­sa­tion.

Han är in­te ne­ga­tiv till land­nings­skyl­dig­he­ten men me­nar att re­geln in­förts på fel sätt.

– Man bör­jar i fel än­de. Först skul­le rik­ti­ga ana­ly­ser ha ge­nom­förts för att fast­stäl­la fis­kekvo­ter­na. I dag är det en skriv­bords­pro­dukt som in­te är an­pas­sad ef­ter verk­lig­he­ten. Dess­utom bor­de man ha ut­ar­be­tat se­lek­ti­va fis­ke­me­to­der in­nan be­slu­tet togs för att un­der­lät­ta för fis­ke­ri­nä­ring­en, me­nar Tom­my Lang.

SOM ORD­FÖ­RAN­DE ÄR han oro­lig för hur land­nings­skyl­dig­he­ten ska kom­ma att på­ver­ka med­lem­mar­na i or­ga­ni­sa­tio­nen.

– Vi me­nar att land­nings­skyl­dig­he­ten in­te gjorts fullt ut för att be­va­ra och stöt­ta fis­ket i fram­ti­den. På det sätt som det är ut­for­mat nu kan det i stäl­let kom­ma att slå ut fis­kar­na, tror Tom­my Lang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.