Dejtrå­nar­na över­kla­gar do­men

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­TIL­DA CARLSTRÖM ma­til­da.carlstrom@hn.se

De två män som döm­des i Varbergs tings­rätt för att ha lu­rat en man att han skul­le på dejt och se­dan un­der kniv­hot tving­at ho­nom att ta ut peng­ar, över­kla­gar nu do­men till hov­rät­ten.

I ju­li döm­des två män, en i 20-års­ål­dern och en i 30-års­ål­dern, för att ha lu­rat en man att han skul­le på dejt med en kvin­na och se­dan un­der kniv­hot tving­at in ho­nom i en bil och tving­at ho­nom att fö­ra över peng­ar. Nu över­kla­gar de do­men till hov­rät­ten, och me­nar att de in­te gjort sig skyl­di­ga till nå­got brott.

DEN ENA MAN­NEN häv­dar att han i prin­cip en­bart age­rat chauf­för åt sin vän. Vän­nen vil­le åka till mål­sä­gan­den för att pra­ta med ho­nom. Mål­sä­gan­den hop­pa­de fri­vil­ligt in i bi­len och det upp­stod tjafs mel­lan vän­nen och off­ret om en skuld. Vän­nen vif­ta­de med en kniv fram­för off­ret me­dan han för­de över peng­ar, och sa­de åt ho­nom att in­te an­mä­la.

DEN AND­RA MAN­NENS be­rät­tel­se om vad som hänt skil­jer sig nå­got. En­ligt ho­nom har han och den and­ra vän­nen va­rit ute på en bil­run­da. Han bad en vä­nin­na att ringa till off­ret för att ”sko­ja med ho­nom” om att de skul­le ses på en dejt. De stöt­te på mål­sä­gan­den vid Sö­der­bron i Fal­ken­berg, tog en ci­ga­rett och småpra­ta­de li­te. De kom in på att mål­sä­gan­den var skyl­dig ho­nom peng­ar och han gav ho­nom sitt ban­knum­mer. De ska he­la ti­den ha stått ut­an­för bi­len när de pra­ta­de, och de har in­te be­fun­nit sig i Glom­men sam­ti­digt den ak­tu­el­la da­gen.

I JU­LI DÖM­DES män­nen i Varbergs tings­rätt till 1 år och 9 må­na­ders fäng­el­se var­de­ra samt ska­de­stånd på 44 572 kro­nor var. Nu över­kla­gar de do­men och yr­kar på att i förs­ta hand fri­kän­nas, i and­ra hand få mil­da­re straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.