Glöm­de ge pa­ti­en­ten can­cer­be­ske­det

Hallands Nyheter - - Nyheter -

VAR­BERG: En per­son i 75-års­ål­dern be­sök­te sjuk­hu­set ef­ter att ha upp­täckt hud­för­änd­ring­ar fram­för ena örat. Pro­ver togs och skic­ka­des på ana­lys. Ef­ter tre vec­kor fick kli­ni­ken svar och pro­ver­na vi­sa­de på skive­pi­tel­can­cer, en form av hudcan­cer. Men ef­ter sig­ne­ring la­des ären­det åt si­dan och pa­ti­en­ten in­for­me­ra­des ald­rig om sva­ret. Ef­ter tre må­na­der hör­de 75-åring­en av sig och frå­ga­de om pro­ver­na. Då ha­de hud­för­änd­ring­ar­na vux­it till sig se­dan någ­ra vec­kor och sjuk­hu­set fick ge­nom­fö­ra en ope­ra­tion för att ta bort he­la tu­mö­ren. Se­na­re ge­nom­för­des yt­ter­li­ga­re en ope­ra­tion. Hän­del­sen är Lex Ma­ria-an­mäld och en ut­red­ning på kli­ni­ken vi­sar att det finns bris­ter i hur per­so­na­len sä­ker­stäl­ler att provsvar som be­hö­ver föl­jas upp in­te för­svin­ner. Pa­ti­en­ten mår bra, men be­hö­ver gå på fort­sat­ta un­der­sök­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.