Blå bränn­ma­ne­ter fort­sät­ter att fro­das

Hallands Nyheter - - Nyheter - OLIVER KARLS­SON re­dak­tio­nen@hn.se

De blå bränn­ma­ne­ter­na som för någ­ra år se­dan gjor­de sitt åter­in­tåg på väst­kus­ten fort­sät­ter skym­tas längs de hal­länds­ka strän­der­na.

De blå bränn­ma­ne­ter­na bör­ja­de ge sig till­kän­na, ef­ter 20 års från­va­ro, igen för två år se­dan. Då var det oklart om de skul­le för­bli ett stå­en­de in­slag i ha­vet. I år kan man kon­sta­te­ra att de små li­ven onek­li­gen ver­kar ha kom­mit för att stan­na. Hur stor ök­ning det rör sig om är dock svårt att sva­ra på.

– TY­VÄRR FINNS det ing­en över­vak­ning av ma­ne­ter. Man vet att det har kom­mit fler men man vet in­te hur många och var de i förs­ta hand finns, sä­ger Le­ne Fri­is Möl­ler, ma­net­fors­ka­re på DTU Aqua, Dan­marks tek­nis­ka uni­ver­si­tet.

Vad ök­ning­en be­ror på är ock­så svårt att sä­ga. Ma­ne­ter ut­veck­las ur po­ly­per och det kan va­ra en ökad fö­re­komst av des­sa som bi­drar till att blå­ma­ne­ter­na gjort come­back, men det kan ock­så va­ra nå­got an­nat.

– Det kan be­ro på fle­ra fak­to­rer. Det kan va­ra att det kom­mit fler po­ly­per el­ler att de po­ly­per som finns har fått bätt­re för­ut­sätt­ning­ar, sä­ger Le­ne Fri­is Möl­ler.

ATT ALL­MÄN­HE­TEN in­for­me­ras om fö­re­koms­ten är dock vik­tig. Det­ta då den blå bränn­ma­ne­ten på­min­ner så myc­ket om den ic­ke-brän­nan­de öron­ma­ne­ten och att den där­för ses som ofar­lig. Men även om den bränns är det­ta obe­hag in­te av sam­ma ka­li­ber som den mer kän­da rö­da bränn­ma­ne­ten, be­rät­tar Le­ne Fri­is Möl­ler, som tilläg­ger att kon­se­kven­ser­na av blå­ma­ne­tens åter­tåg in­te är spe­ci­ellt stor i dags­lä­get.

– Det blir inga jät­testo­ra kon­se­kven­ser. Den blom­ning som finns är fort­fa­ran­de re­la­tivt li­ten. Men det är ro­ligt och bra för na­tu­ren att se att den kom­mit till­ba­ka. Kan man sä­ga nå­got om pro­gno­sen för fram­ti­den?

– Nej, det går in­te för­ut­sä­ga hur det kom­mer se ut. En ma­net le­ver ba­ra ett år och se­dan går det in­te sä­ga hur många som ut­veck­las till näst­kom­man­de år, sä­ger Le­ne Fri­is Möl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.