Fak­ta: Det­ta har hänt

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Le Cro­is­sant öpp­na­des i Kro­nan vå­ren 2012 av fran­chi­se­ta­ga­ren Central­hu­set i Gö­te­borg Café AB. De drev även ett lik­nan­de café i Kal­mar.

* Hös­ten 2014 slu­ta­de le­ve­ran­tö­rer­na le­ve­re­ra va­ror och det be­ta­la­des inga lö­ner till de an­ställ­da.

* Vå­ren 2015 ho­ta­des Le Cro­is­sant av kon­kurs, per­so­na­len ha­de in­te fått lön på fle­ra må­na­der och ha­de in­te läng­re någ­ra va­ror att säl­ja, ut­an blev sit­tan­des i de tom­ma lo­ka­ler­na.

* I maj 2015 för­sat­tes Le Cro­is­sant i kon­kurs. Kopp­ling­ar till en stor här­va av eko­no­misk brotts­lig­het upp­da­ga­des.

* I ju­li 2015 öpp­na­des café­et igen men av mo­der­bo­la­get Le Cro­is­sant i Sve­ri­ge AB som tog över verk­sam­he­ten.

* Snart upp­stod nya pro­blem när hy­ror­na in­te kom in i tid.

* I mars 2016 be­gär­de Le Cro­is­sant om­för­hand­ling av hy­res­vill­ko­ren ut­an fram­gång.

* I ja­nu­a­ri 2017 sa­de Le Cro­is­sant upp sitt hy­res­kon­trakt och läm­na­de lo­ka­ler­na 31 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.