Fak­ta: Om pro­jek­tet

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Pro­jek­tet är fi­nan­si­e­rat av Eu­ro­pis­ka re­gi­o­na­la ut­veck­lings­fon­den. 33 hal­länds­ka fö­re­tag är med och del­tar, bland an­nat upp­le­vel­se­fö­re­tag, re­stau­rang­er, öl­bryg­ge­ri­er, cy­kelut­hy­ra­re och fö­re­tag som er­bju­der oli­ka ty­per av bo­en­de. För­u­tom pro­jekt­träf­far­na har fö­re­ta­gar­na fått lä­ra sig att mark­nads­fö­ra sitt fö­re­tag di­gi­tal, samt fått in­blick i vad cy­kel­turis­ter är för sorts mål­grupp. Syf­tet med pro­jek­tet har va­rit att ska­pa lång­sik­ti­ga verk­tyg och mo­del­ler för att öka be­söksnä­rings­fö­re­ta­gens lön­sam­het, kon­kur­rens­kraft samt at­trak­ti­vi­te­ten för Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.