Mo­rup­bor gör film för att loc­ka in­vå­na­re

Webb-tv!

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

By­bor­na har gått ihop och gjort en film som ska mark­nads­fö­ra Morup för att öka in­flytt­ning­en till byg­den.

– Det lig­ger myc­ket i ti­den nu att mark­nads­fö­ra lands­byg­den och vi kän­de att vi vil­le va­ra i fram­kant, sä­ger The­re­se Mår­tens­son, bo­en­de i Morup och en av de som va­rit med och gjort fil­men.

– Så vi gjor­de en egen film för vem kan bätt­re gö­ra det än vi som bor här?

Idén dök upp på ett mö­te med kom­mun­po­li­ti­ker­na där syf­tet var att lis­ta ut vad byn be­höv­de för att hål­la lands­byg­den le­van­de. Byns för­e­ning­ar och fö­re­tag har spons­rat kost­na­der­na för fil­men.

– Det var jät­te­ro­ligt att job­ba med fil­men. Och fram­för allt var det fan­tas­tiskt att se vil­ket en­ga­ge­mang det fanns i sam­häl­let, sä­ger hon.

Fil­men ha­de pre­miär på so­ci­a­la me­di­er i går (tors­dag) och går att se på Mo­rups by­a­lags si­da på Fa­ce­book och har spritts till and­ra so­ci­a­la me­di­er. Den går ock­så att se på Mo­rups fri­sko­las hem­si­da.

– JAG HA­DE sett en vård­cen­tral som gjor­de en film för att re­kry­te­ra per­so­nal så jag tänk­te att vi kun­de gö­ra sam­ma sak för att få fler folk till Morup.

The­re­se Mår­tens­son tyc­ker att fil­men är en del av ar­be­tet men me­nar ock­så att det finns vik­ti­ga­re sa­ker som be­hö­ver gö­ras för att få folk att vil­ja flyt­ta till Morup.

– Den vik­ti­gas­te lös­ning­en är att få fler byg­gen. Det finns små­hustom­ter men folk vet in­te om att de finns ef­tersom att de in­te mark­nads­förts.

– Vi be­hö­ver mer folk för att af­fä­ren ska över­le­va och för att vi ska ha barn till vå­ra för­sko­lor och vår sko­la. För att ha en le­van­de lands­bygd mås­te man ha män­ni­skor, sä­ger The­re­se Mår­tens­son.

Bild: PRIVAT

Se fil­men från Morup på MORUP. The­re­se Mår­tens­son bor i Morup och har va­rit med i ar­be­tet med fil­men som ska loc­ka fler per­so­ner att flyt­ta dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.