Djur­skö­ta­re död ef­ter björ­n­at­tack

Barn­fa­milj räd­da­de sig ge­nom att klätt­ra ut ur häg­net

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - Eri­ka Nek­ham/tt Mats Rör­bec­ker/tt

Det bör­ja­de som en van­lig dag, en­ligt che­fen för Or­sa Rov­djur­spark. Men i går för­mid­dags om­kom en 18-årig djur­skö­ta­re ef­ter att ha bli­vit an­gri­pen av en björn i ett hägn.

En barn­fa­milj som ock­så var in­ne i häg­net fick klätt­ra ut för att räd­da sig.

– Först och främst vill jag sä­ga att det är en tung dag. Jag tän­ker myc­ket på min kol­le­ga och hans fa­milj. Vad som har gått fel över­lå­ter jag till po­li­sen att re­da ut, sa­de Sven Brun­berg, chef för par­ken, vid en press­kon­fe­rens.

Det var un­der en in­bo­kad ak­ti­vi­tet med en barn­fa­milj som at­tac­ken in­träf­fa­de. Fa­mil­jen var in­ne i ett hägn för att läg­ga ut mat till björ­nar­na. Av oklar an­led­ning be­fann sig då en björn re­dan in­ne i häg­net.

Fa­mil­jen ska en­ligt park­chef Sven Brun­berg ha klätt­rat ut ur häg­net.

– Up­pen­bart har nå­got gått fel. Al­la fem var in­ne i häg­net, och fa­mil­jen klätt­ra­de ut, sä­ger han.

Det var om­kring 10.30 på för­mid­da­gen som po­lis och rädd­nings­tjänst lar­ma­des om att en djur­skö­ta­re vid djur­par­ken bli­vit at­tac­ke­rad av en björn.

Fa­mil­jen som var med un­der ak­ti­vi­te­ten ska va­ra oskadd, en­ligt Anders Blomquist vd för Grönk­litts­grup­pen bakom djur­par­ken.

På press­kon­fe­ren­sen be­rät­tar Sven Brun­berg att björ­nen, som var en av fjol­å­rets ung­ar, sköts av en av djur­vår­dar­na.

– I de ru­ti­ner­na vi har har två per­so­ner till­gång till va­pen för att kun­na av­li­va dju­ren.

Ef­ter olyc­kan stäng­des djur­par­ken för res­ten av da­gen:

”På grund av rå­dan­de om­stän­dig­he­ter ef­ter för­mid­da­gens olycka stäng­er vi par­ken för res­ten av da­gen. Vi ber om er för­stå­el­se och väl­kom­nar er till­ba­ka i morgon en­ligt or­di­na­rie öp­pet­ti­der”, skri­ver Or­sa Rov­djur­spark på Fa­ce­book.

En för­un­der­sök­ning om ar­bets­mil­jö­brott ge­nom vål­lan­de till an­nans död har in­letts, upp­ger po­li­sen.

Den typ av olycka som in­träf­fat i Or­sa är väl­digt ovan­lig, och när de in­träf­far så hand­lar det of­tast om and­ra rov­djur än björ­nar, som stör­re katt­djur. Det sä­ger Lin­da Törn­gren, chef för djur­vår­da­ren­he­ten på Skan­sen i Stock­holm.

– Det är fruk­tans­värt be­klag­ligt. Vi kän­ner verk­li­gen med vå­ra kol­le­gor, sä­ger hon om björ­n­at­tac­ken. Hur far­li­ga är björ­nar i fång­en­skap? – Det är ju djur som man in­te vis­tas hos i sam­ma hägn. Som med många and­ra stör­re rov­djur så slus­sar man dem, och har väl­digt strik­ta sä­ker­hetsru­ti­ner för hur man ska han­te­ra dem. Så de fall där det sker olyc­kor, då är det of­tast den mänsk­li­ga fak­torn.

Lin­da Törn­gren be­rät­tar om sä­ker­hetsru­ti­ner­na för han­te­ring av björ­nar­na på Skan­sen.

– Man dub­bel­kol­lar all­ting, att man har lås på al­la luc­kor, och att man kän­ner att lå­sen är låsta. Det hand­lar väl­digt myc­ket om att kon­trol­le­ra att björ­nen är på rätt stäl­le och att luc­kor, lås och sä­ker­hets­an­ord­ning­ar är på det stäl­le där de ska va­ra.

En in­ci­dent som den i Or­sa, skul­le in­te kun­na in­träf­fa på Skan­sen, en­ligt Törn­gren.

– Vi har en an­nan typ av hägn.

En­ligt Törn­gren finns det björ­nar på knappt ett ti­o­tal djur­par­ker i Sve­ri­ge.

FOTO: ULF PALM/TT

Angreps. Den djur­skö­ta­re vid Or­sa Rov­djur­spark som i går blev an­gri­pen av en björn av­led se­na­re av si­na ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.