Fär­re drunk­na­de un­der det kal­la ju­li

Tolv dö­da är lägs­ta siff­ran för en ju­li­må­nad på 23 år

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

I år har man in­te va­rit i vatt­net li­ka länge. Ba­ra gått i för ett snabbt dopp och se­dan upp igen.

Tolv per­so­ner drunk­na­de i ju­li i år. Det är den lägs­ta siff­ran för en ju­li­må­nad på 23 år.

Kallt bad­vat­ten är en av för­kla­ring­ar­na, en­ligt Svens­ka Liv­rädd­nings­säll­ska­pet.

– Siff­ror­na är bå­de för­vå­nan­de och gläd­jan­de. Men vi vå­gar in­te rik­tigt kal­la det för ett trend­brott. Nu mås­te vi ar­be­ta för att hål­la ne­re siff­ror­na ock­så un­der au­gusti, sä­ger Ka­rin Brand, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re vid Liv­rädd­nings­säll­ska­pet, till TT

Un­der fjol­å­ret om­kom dub­belt så många i drunk­nings­o­lyc­kor un­der ju­li. Men då var ock­så väd­ret mer bad­vän­ligt.

–I år har man in­te va­rit i vatt­net li­ka länge. Ba­ra gått ■■KA­RIN BRAND, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re vid Liv­rädd­nings­säll­ska­pet

i för ett snabbt dopp och se­dan upp igen. Men det kal­la vatt­net är in­te en­da or­sa­ken, sä­ger Ka­rin Brand.

– Vi har från Liv­rädd­nings­säll­ska­pet ock­så be­dri­vit ett ak­tivt och of­fen­sivt in­for­ma­tions­ar­be­te som sä­kert har en del i den po­si­ti­va sta­tisti­ken.

Två av drunk­ning­ar­na i ju­li in­träf­fa­de i sam­band med båtut­flyk­ter, fem vid bad och li­ka många ka­te­go­ri­se­ras i sta­tisti­ken som ”öv­ri­ga”.

– Det är hän­del­ser där män­ni­skor på­träf­fats i vatt­net i ham­nar och så­da­na stäl­len där an­led­ning­en kan va­ra att man tril­lat i, rå­kat ut för en olycka el­ler en an­nan okänd an­led­ning. I ju­ni var 10 av 17 drunk­ning­ar ”öv­ri­ga” an­led­ning­ar. Det är för­vå­nans­värt många och vi har 12 fak­tiskt ing­en för­kla­ring till de höga siff­ror­na, sä­ger Ka­rin Brand.

Of­tast är det män som drunk­nar. En­ligt Liv­rädd­nings­säll­ska­pets sta­tistik om­kom 565 män i olyc­kor på vatt­net från 1 ja­nu­a­ri 2012 till och med ju­li i år. Un­der sam­ma pe­ri­od om­kom 86 kvin­nor. – Det sä­ger ju nå­got. Till ex­em­pel att män­nen of­ta är mind­re sä­ker­hets­med­vet­na än kvin­nor­na. Åker he­la fa­mil­jen ut med båt är det in­te ovan­ligt att al­la har flyt­väst ut­om man­nen, sä­ger Ka­rin Brand.

Un­der årets förs­ta sju må­na­der har 66 drunk­nings­o­lyc­kor rap­por­te­rats. Det kan jäm­fö­ras med 85 un­der mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol.

Ur­ban Tjern­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.