Gat­lyk­tor häm­mar pol­li­ne­ring­en

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■VETENSKAP. Lam­pan el­ler blom­man? Många in­sek­ter som ställs in­för va­let väl­jer lam­pan, en­ligt en ny schwei­zisk stu­die. Slut­sat­sen blir att konst­gjort ljus som gat­lyk­tor kan stö­ra den natt­li­ga pol­li­ne­ring­en, rap­por­te­rar Ve­ten­skaps­ra­di­on.

I stu­di­en un­der­sök­te fors­kar­na bå­de upp­lys­ta och ic­ke upp­lys­ta fält, och fann att det var 62 pro­cent fär­re pol­li­na­tö­rer som be­sök­te blom­mor­na när lam­por lys­te i när­he­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.