Flyk­ting tog fa­bri­ken med sig

Flyd­de Alep­po – nu hål­ler Ha­ras­ta­ni liv i världs­be­römd tvål­till­verk­ning i Pa­ris

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Den världs­be­röm­da Alep­potvå­len sägs ha till­ver­kats i cir­ka 3 000 år. Men när kri­get kom till Sy­ri­en för sex år se­dan var sta­dens tvål­till­ver­ka­re tvung­na att fly för si­na liv. En av dem var Has­san Ha­ras­ta­ni som har sett till att hål­la den an­ri­ka sy­ris­ka hant­verk­stra­di­tio­nen vid liv.

Dof­ten av la­ger­bärs­ol­ja slår emot be­sö­ka­re så fort de sti­ger in i Ale­pi­as fa­brikslo­ka­ler i in­du­stri­om­rå­det i San­teny, tre mil ös­ter om Pa­ris.

Utrym­met på över­vå­ning­en är trångt, och man tving­as gå i sick­sack mel­lan last­pal­lar­na för att in­te stö­ta om­kull de py­ra­mid­lik­nan­de stap­lar­na av tvål som lig­ger på tork.

I ett hörn av det som ti­di­ga­re an­vänts som kon­torslo­ka­ler står två an­ställ­da och skär upp sto­ra tråg av tvål för hand.

Allt, för­u­tom det fak­tum att två­len in­te hälls ut di­rekt på gol­vet in­nan upp­skär­ning, görs på pre­cis sam­ma vis som man all­tid har gjort i Alep­po.

–Och tur är väl det, för an­nars kan en bort­tap­pad skruv el­ler så rå­ka kom­ma med i tvåls­me­ten och det är ju in­te så här­ligt, sä­ger 62- åri­ge Ha­ras­ta­ni, som fått ti­teln som fa­bri­kens tvål­mäs­ta­re.

För fem år se­dan var han och hans fa­milj tvung­na att fly Sy­ri­ens näst störs­ta stad med ba­ra varsin res­väs­ka. Då ha­de re­bel­ler re­dan bör­jat plund­ra hans fa­brik. Till slut de­la­de ett fly­gan­fall den helt.

En­ligt Has­san Ha­ras­ta­ni finns det i dag in­te en en­da tvål­till­ver­ka­re kvar i Alep­po.

– Allt blev för far­ligt, det var ba­ra att ge sig av, sä­ger han.

Ha­ras­ta­ni lär­de sig be­mäst­ra det svå­ra hant­ver­ket att till­ver­ka två­len av sin far. I Alep­po är det en fa­mil­jetra­di­tion som förs ned från ge­ne­ra­tion till ge­ne­ra­tion.

Trots att Ha­ras­ta­ni var tvung­en att läm­na sin fa­brik bakom sig ver­kar han osen­ti- men­tal när han pra­tar om den. Det vik­ti­gas­te – kun­ska­pen om tvål­till­verk­ning­en – ha­de han än­då i hu­vu­det.

Ef­ter två år i Li­ba­non kom chan­sen som skul­le se till att den sy­ris­ka tra­di­tio­nen in­te helt skul­le fal­la i glöms­ka. Sy­ri­en­föd­de Sa­mir Con­stan­ti­ni, som im­por­te­rat två­len till Frankrike, fru­stre­ra­des över att han knappt kun­de få tag på den allt mer ef­ter­sök­ta han­dels­va­ran läng­re. Han var fort­fa­ran­de i kon­takt med Ha­ras­ta­ni, och en dag kom han på lös­ning­en.

– Jag bad ho­nom kom­ma hit, sä­ger han och ler.

Med Ha­ras­ta­ni på plats i Pa­ris 2014 om­vand­la­des två­lim­port­bo­la­get Ale­pia till en ”Ma­de in Fran­ce” Alep­potvål­till­ver­ka­re. Ha­ras­ta­ni har i dag sitt eget ”tvål­kök” och af­fä­rer­na går över för­vän­tan. In­om det närms­ta året ska Ale­pia byg­ga ut sitt la­gerut­rym­me till det dubb­la.

– Det känns minst sagt bra att ha räd­dat en så­dan här tra­di­tion från kri­get.

Lou­i­se Nord­ström/tt

FOTO: MEHDI CHEBIL/TT

An­rik tra­di­tion. Två­lar­na ska tor­ka i många må­na­der in­nan de är kla­ra. Bi­lal Ali och Ar­ras Sa­ber ar­be­tar med att för­be­re­da tork­pro­ces­sen i Ale­pia-fa­bri­ken.

Has­san Ha­ras­ta­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.