VÄKTARE AV PLANETEN SÖKES.

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Det ame­ri­kans­ka rymd­or­ga­net Na­sa le­tar ef­ter ny per­so­nal – när­ma­re be­stämt en pla­ne­ta­risk skydds­an­sva­rig (pla­ne­ta­ry pro­tec­tion of­fi­cer). I ar­bets­be­skriv­ning­en ska den som ef­ter­söks bland an­nat skyd­da jor­den mot ”or­ga­nis­ka be­stånds­de­lar och bi­o­lo­gisk för­ore­ning vid mänsk­lig och tek­no­lo­gisk rymdut­forsk­ning”, rap­por­te­rar CNN.

Någ­ra av för­de­lar­na med job­bet är de många re­sor­na – oklart dock om det även in­klu­de­rar rym­den – samt lö­nen. Mot­sva­ran­de en mil­jon kro­nor om året lig­ger den på. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.