Mind­re skrä­pigt med plast­pant

Hallands Nyheter - - Konsument - MARTINA NYHLIN kon­su­ment@gp.se

Plast­skräp i na­tu­ren kan ta hund­ra­tals år att bry­ta ner och nu ut­re­der re­ge­ring­en pant på plast. Sam­ti­digt går pri­va­ta kraf­ter fö­re med att plast­ban­ta Sve­ri­ge. För­sök på­går och det kan bli pant på fler sa­ker.

Se­dan ti­di­ga­re fanns ini­ti­a­ti­vet ”Pan­ta på­sen” och ny­li­gen bör­ja­de Hem­köp tes­ta plast­på­se­pant i en av si­na bu­ti­ker.

– Vi har pan­tat och åter­vun­nit när­ma­re 300 på­sar på en må­nad, det är en bra start, men vi mås­te ge­men­samt bli än­nu bätt­re på att åter­vin­na, sä­ger Hem­köps vd Tho­mas Gä­re­skog.

Sy­ste­met med att pan­ta plast­på­sar som nu tes­tas på Hem­köp vid Tors­plan i Stock­holm fun­kar så att när en på­se pan­tas i bu­ti­ken dras en kro­na från kö­pe­sum­man. Hem­köp åter­vin­ner plas­ten som blir till nya på­sar.

INI­TI­A­TI­VET KOM­MER EF­TER att en ny lag se­dan 1 ju­ni i år gör bu­ti­ker skyl­di­ga att do­ku­men­te­ra an­ta­let in­köp­ta plast­bär­kas­sar och in­for­me­ra om kas­sar­nas mil­jöpå­ver­kan. Bak­grun­den till åt­gär­der­na från re­ge­ring­en är att plast bi­drar till myc­ket ned­skräp­ning och att ma­te­ri­a­let kan ta hund­ra­tals år att bry­ta ned i na­tu­ren.

RE­DAN IN­NAN DEN nya la­gen om plast­bär­kas­sar kom job­ba­de även start up-fö­re­ta­get Pan­ta på­sen för att ska­pa ett sy­stem där så många bu­ti­ker som möj­ligt an­slu­ter sig till ett pant­sy­stem för plast­kas­sar, med Tek­nik­ma­ga­si­net i Lil­je­hol­men som test­bu­tik. De har även ta­git fram en pan­t­au­to­mat med till­hö­ran­de app som fun­kar pre­cis som för bur­kar.

– Vi har kon­takt med fle­ra bu­ti­ker som vi ska bör­ja med till hös­ten, sä­ger Su­war Mert, vd för Pan­ta på­sen.

ATT DET I DAG an­nars är just alu­mi­ni­um­bur­kar och pet-flas­kor som har pant be­ror på att pant­sy­ste­met star­ta­des av bryg­ge­ri­bran­schen som vil­le ha till­ba­ka si­na glas­flas­kor för att fyl­la dem med dryck igen. När alu­mi­ni­um­bur­kar­na kom på 80-ta­let och se­na­re pet-plas­ten blev pan­ten ett sätt att han­te­ra oron för ned­skräp­ning.

– Re­ge­ring­en vil­le för­bju­da en­gångs­ma­te­ri­al, men mark­na­den er­bjöd sig att in­fö­ra pant­sy­stem i stäl­let, sä­ger Bengt La­ger­man, vd på Re­tur­pack, som han­te­rar det svens­ka pant­sy­ste­met.

EF­TER DET­TA HAR la­gen om pro­du­cen­t­an­svar kom­mit, och åter­vin­nings­sy­ste­met för de för­pack­ning­ar som in­te har pant har byggts upp. Svens­kar­na är bra på att åter­vin­na och to­talt åter­vinns mer än 77 pro­cent av al­la me­tall-, pap­pers- och glas­för­pack­ning­ar trots att man in­te får till­ba­ka nå­gon pant. Men av plas­ten är det dä­re­mot ba­ra drygt 40 pro­cent som åter­vinns.

RE­GE­RING­EN HAR NU till­satt en ut­red­ning som ska ta fram yt­ter­li­ga­re åt­gär­der för att mins­ka plas­tens mil­jöpå­ver­kan vid ned­skräp­ning, sär­skilt i re­la­tion till ha­ven.

– Ut­red­ning­en har fått ett brett upp­drag och kan fö­re­slå många oli­ka sa­ker, det kan bli för­bud, skat­ter och pant för oli­ka ty­per av va­ror – det den tyc­ker be­hövs, sä­ger mil­jö­mi­nis­ter Karolina Skog (M P).

Grund­sy­nen är att pant ger go­da re­sul­tat när det gäl­ler in­sam­ling i dag och där­för är ett in­tres­sant verk­tyg att job­ba med. När får vi se en lag om pant på plast­på­sar?

– Det kan jag in­te ut­ta­la mig om, det är ju där­för vi till­satt ut­red­ning­en – för att det in­te finns till­räck­ligt un­der­lag för så­da­na be­slut i dag, sä­ger Karolina Skog. Re­ge­ring­en be­hö­ver svar på fle­ra grund­läg­gan­de frå­gor först, som om det finns rik­tigt ned­bryt­bar plast och vad man kan an­vän­da i stäl­let för plast.

– Men det är po­si­tivt att bran­schen gör sa­ker och ska­par eg­na sy­stem med pant, att det hän­der sa­ker re­dan nu, me­nar Karolina Skog.

”Ut­red­ning­en har fått ett brett upp­drag och kan fö­re­slå många sa­ker, det kan bli för­bud, skat­ter och pant för oli­ka ty­per av va­ror – det den tyc­ker be­hövs.” KAROLINA SKOG mil­jö­mi­nis­ter (MP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.