Stor ef­ter­frå­gan på smar­ta te­le­fo­ner

Hallands Nyheter - - Konsument -

MOBILER: Mel­lan april och ju­ni i år sål­des 347 mil­jo­ner nya smartp­ho­nes värl­den över, en­ligt siff­ror från mark­nads­a­na­lys­fö­re­ta­get GFK. Glo­balt sett är det en ök­ning på 4 pro­cent jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året. Vär­det av för­sälj­ning­en har ökat med 9 pro­cent. Det är till­växt­mark­na­der­na i Asi­en som står för den störs­ta de­len av ök­ning­en, följt av La­ti­na­me­ri­ka. I Väs­teu­ro­pa sål­des nå­got fär­re smar­ta te­le­fo­ner, mi­nus fy­ra pro­cent jäm­fört med and­ra kvar­ta­let i fjol. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.