Det­ta har hänt

Hallands Nyheter - - Konsument -

* 1984 star­ta­de AB Svens­ka Re­tur­pack pant­sy­ste­met för alu­mi­ni­um­bur­kar.

* 1994 grun­da­des sys­ter­bo­la­get Re­tur­pack-pet och in­sam­ling av pet-flas­kor star­ta­de. De bå­da bo­la­gen ver­kar un­der det ge­men­sam­ma nam­net och va­ru­mär­ket Re­tur­pack.

* 1995 ”Pro­du­cen­t­an­svars­la­gar­na” gav fö­re­tag som spri­der för­pack­ning­ar och tid­ning­ar på den svens­ka mark­na­den ett an­svar för att des­sa sam­las in och åter­vinns. In­sam­ling­en sköts se­dan 2005 av För­pack­ning­s­och tid­nings­in­sam­ling­en.

* 2006 kom en lag om att för­pack­ning­ar med kon­sum­tions­fär­dig dryck mås­te in­gå i ett pant­sy­stem. Dock un­dan­togs me­je­ri- och jui­ce­pro­duk­ter och ic­ke kon­sum­tions­fär­di­ga dryc­ker, till ex­em­pel saft, från lag­stift­ning­en.

* 2015 blev det möj­ligt att fri­vil­ligt an­slu­ta saft­pro­duk­ter till pant­sy­ste­met. Käl­la: FTI, Re­tur­pack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.