Jo­nas tror på en ljus fram­tid

Jo­nas Jo­hans­son för­e­nar två av si­na drag, sin ka­o­tis­ka si­da och den struk­tu­rel­la. ”Det känns som jag lyc­kas bäst när jag kom­bi­ne­rar dem.”

Hallands Nyheter - - Livets Gång - IDÉRIK: FORMGIVARE MED HÖGA AMBITIONER. AN­NA MI MATZÉN an­na­mi.mat­zen@hn.se

"Jag tän­ker att man kan in­te­gre­ra det håll­ba­ra och gö­ra det vac­kert"

JO­NAS JO­HANS­SON

Snart drar han upp bo­på­lar­na igen. Han har knappt hun­nit lan­da hem­ma i Glom­men in­nan det är dags att flyt­ta till flick­vän­nen i Stock­holm och bör­ja un­der­vi­sa på Beck­mans de­sign­hög­sko­la och Hy­per Is­land.

– Jag flyt­tar den 14 au­gusti och bör­jar den 15. Jag har fått en halv­tids­tjänst som lä­ra­re och bland an­nat byg­ga upp de­ras tek­nis­ka konst­när­li­ga verk­stad. Det blir spän­nan­de.

JO­NAS JO­HANS­SON ÄR ut­bil­dad gra­fisk formgivare, han ar­be­tar som de­sig­ner och ska­par in­ter­ak­ti­va in­stal­la­tio­ner med ljus, tek­nik och män­ni­ska.

– Mitt mål är att gö­ra så att vi le­ver bätt­re. Nu se­nast var jag på en fes­ti­val i ök­nen i Spa­ni­en. Där tog vi fram en ham­mock som en mobil kraft­sta­tion. Den skul­le kun­na för­sör­ja ett par Rö­da kor­sky­lar, en slags sankt bern­hards­hund för ström. Ham­moc­ken gör in­sam­lan­det av ström so­ci­alt och del­ak­tigt. So­lens ef­fekt på

pa­ne­len blir en di­rekt kon­se­kvens av män­ni­skans vil­ja att fin­na skug­ga.

Jo­nas vi­sar ett an­nat pro­jekt. På en träställ­ning sit­ter en fyr­kant med 64 små dio­der. Han ber om ur­säkt för sto­lens ut­se­en­de.

– Jag är ing­en vi­da­re snic­ka­re sä­ger han, skrat­tar och be­rät­tar

att han slak­tat 64 sol­cells­styr­da träd­gårds­lam­por för att få ma­te­ri­al till pal­len.

TAN­KEN ÄR TYD­LIG. Sto­len ska lad­das i sol­sken och ly­sa i mör­ker. Jo­nas ska träf­fa en or­ga­ni­sa­tion, ett fram­tids­labb och pra­ta ener­gi och ar­ki­tek­tur med dem.

– Vi får se vart det kan le­da. Jag tän­ker att man kan in­te­gre­ra det håll­ba­ra och gö­ra det vac­kert. Sol­pa­ne­ler är rätt väg att gå men det este­tis­ka och prak­tis­ka ut­fö­ran­det är ba­nalt. Tänk om man kan gö­ra vack­ra sa­ker och fånga sol­strå­lar­na på and­ra sätt?

HAN UTVECKLAR TAN­KEN och kon­sta­te­rar att det finns många sti­gar som in­te är be­lys­ta. Ge­nom att an­vän­da so­len skul­le sti­gar­na kun­na be­ly­sas, men in­te nöd­vän­digt­vis med tra­di­tio­nell be­lys­ning.

– Man skul­le kun­na ha möb­ler som ger ljus i mörk­ret, sä­ger han och drar fram en an­nan in­no­va­tion.

– Jag har gjort ör­häng­en som ly­ser i mör­ker. De drivs med ett li­tet lit­hi­um­bat­te­ri och är väl­di­ga coo­la.

De­sign och funk­tion är vik­ti­ga be­grepp för Jo­nas. Och han har höga ambitioner.

– Det finns så myc­ket man kan gö­ra men den där tan­ken på en by som är själv­för­sör­jan­de ge­nom sin ar­ki­tek­tur, det är en väl­digt in­tres­sant idé som kan ge­nom­fö­ras. Jag vill ska­pa nå­got som är obe­ro­en­de oav­sett män­ni­skans på­ver­kan.

Det råder ing­en brist på idéer, sna­ra­re tvärtom. Som de­sig­ner ar­be­tar Jo­nas i prin­cip all­tid och of­tast utom­lands. Montre­al, To­kyo och Lon­don är någ­ra av de stä­der han ar­be­tat i. Sam­ti­digt som han tyc­ker att ar­be­tet är in­tres­sant och spän­nan­de för­sö­ker han se till att kopp­la av.

– Det kan lätt bli för myc­ket an­nars. Jag tyc­ker om att springa och jag me­di­te­rar gär­na, men det bor­de jag nog bli li­te bätt­re på.

Han gil­lar fes­ti­va­ler men det ska helst va­ra de som lig­ger på svår­till­gäng­li­ga plat­ser som på berg, slott el­ler i ök­nar. Det till­för en ex­tra di­men­sion me­nar Jo­nas, som var på Roskil­de ti­di­ga­re i som­ras och upp­träd­de till­sam­mans med en mu­sikar­tist

– Det häf­ti­ga är att få va­ra med och ska­pa un­der en vec­ka som sprud­lar av ak­ti­vi­tet. Fes­ti­va­ler är som ett stort an­de­tag med en tyd­lig bör­jan och ett tyd­ligt slut. Det gil­lar jag.

Bild: OLA FOLKESSON

FLYT­TAR. Snart läm­nar Jo­nas Jo­hans­son hem­ma­ba­sen i Glom­men och flyt­tar till flick­vän­nen i Stock­holm för att un­der­vi­sa på Hy­per Is­land och Beck­mans de­sign­hög­sko­la. ”Jag flyt­tar den 14 au­gusti och bör­jar den 15. Jag har fått en halv­tids­tjänst som lä­ra­re och bland an­nat byg­ga upp de­ras tek­nis­ka konst­när­li­ga verk­stad.”

Bild: OLA FOLKESSON

KREATIV. Jo­nas Jo­hans­son med sin sol­stol, en stol som fång­ar sol­ljus på da­gen och spri­der ljus på nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.