Kla­ra för fi­nal

FRIIDROTT: VM

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Daniel Ståhl kom till Lon­don som guldfa­vo­rit, men för att få slåss om me­dal­jer­na krävs att först ta sig ige­nom kva­let. En in­te helt an­ge­näm och of­ta li­te ner­vös upp­gift, ef­tersom man ba­ra har tre för­sök på sig att fixa fi­nal­bil­jet­ten.

STÅHL DARRADE IN­FÖR fa­vo­rittryc­ket – men ba­ra li­te grann.

Ef­ter att ha va­rit sä­ker­he­ten själv den här sä­song­en nåd­de han in­te läng­re än 61,83 i förs­ta kas­tet.

– Förs­ta kas­tet var okej, men halv­ska­kigt, sa han till TV4.

I and­ra kas­tet var Ståhl desto vas­sa­re. Fin­fi­na 67,64 räck­te med bred mar­gi­nal för att säk­ra en plats i mor­gon­da­gens fi­nal.

– Jag tog i li­te mer i and­ra. Nu är det fi­nal, nu kör vi.

TRÄ­NA­REN VÉSTEINN HAFSTEINSSON var im­po­ne­rad av Ståhls lugn.

– Jag har ald­rig sett ho­nom kas­ta så långt så lugnt. Jag är jät­te­nöjd med ho­nom, att han fix­a­de det så otro­ligt lätt.

Trä­na­ren var ald­rig ner­vös ef­ter det förs­ta kas­tet.

– Du mås­te in­te sät­ta det i förs­ta. Jag var in­te alls ner­vös ef­ter förs­ta. Det känns så klart fan­tas­tiskt. Han vi­sar vil­ken otro­lig form han är i. Kon­kur­ren­sen var tuff. – För­mod­li­gen det bäs­ta kva­let nå­gon­sin, fan­tas­tiskt bra stan­dard på dis­ku­sen här. Jag tror väl­digt myc­ket på Daniel och jag tror han är re­do.

Michel Tor­néus mis­sa­de fi­nal i OS och i för­ra VM.

I Lon­don slog han till med ett fi­nal­hopp di­rekt.

– Som en sten som släpp­te, sa han ef­ter 8,07 till TV4.

Michel Tor­néus har ta­git me­dalj på VM in­om­hus men ald­rig ut­om­hus. När fri­id­rotts-vm i Lon­don in­led­des be­höv­de svens­ken in­te öds­la onö­dig tid på are­nan i kva­let. Ett hopp räck­te.

31-åring­en fick en näst in­till per­fekt plank­träff och hop­pa­de 8,07 – två cen­ti­me­ter över vad som kräv­des för att nå fi­nal.

– Jag lyc­ka­des sät­ta mar­ke­ring­ar­na fel med en me­ter och ha­de två an­sat­ser som var jät­te­då­li­ga. Sen så lyc­ka­des jag pre­cis kläm­ma in en pre­cis in­nan täv­ling­ar­na skul­le bör­ja. Så jag var li­te ner­vös om jag skul­le träf­fa el­ler in­te. Jag tror den var per­fekt, det kän­des som det. Taj­ta­re än så går in­te kom­ma.

Tor­néus säk­ra­de Vm-bil­jet­ten för en knapp må­nad på hög höjd i Si­er­ra Ne­va­da, Spa­ni­en, där han hop­pa­de 8,30. Sam­ma stäl­le som 31-åring­en säk­ra­de Os-bil­jet­ten i fjol med kar­riä­rens längs­ta hopp på 8,44 – vil­ket ock­så är svenskt re­kord.

– Den här sä­song­en har va­rit otro­ligt upp och ner, så jag är glad att gå här­i­från med en fi­nal­plats. Jag var li­te rörd pre­cis ef­ter, för jag kän­de att det var som en sten som släpp­te. Jag har va­rit på and­ra si­dan värl­den för att trä­na och kom­ma hit och kon­kur­re­ra.

Guld­hop­pet le­ver i högs­ta grad för Daniel Ståhl. Dis­kus­stjär­nan är klar för Vm-fi­nal ef­ter 67,64 me­ter i kva­let. – Nu är det fi­nal, nu kör vi, sa svens­ka guld­hop­pet. Även Michel Tor­néus tog sig till fi­nal i längd­hopp.

TOR­NÉUS MIS­SA­DE FI­NAL i OS för­ra året och VM i Pe­king för två år se­dan. I Lon­don 2017 gick kva­let bätt­re. Fi­na­len hop­pas på lör­dag.

– I morgon är det fi­nal och det ska bli otro­ligt kul. Jag har ing­et att för­lo­ra – fullt ös ba­ra.

Bild: JOEL MARKLUND

STÅHLMANNEN. Med 67,64 me­ter tog sig Daniel Ståhl lätt till fi­nal.

Bild: JOEL MARKLUND

PER­FEKT HOPP. Michel Tor­néus träf­fa­de plan­kan per­fekt och hop­pa­de 8,07 i längd­hoppskva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.