Dansk dam­fot­boll fort­fa­ran­de i upp­förs­bac­ke

Hallands Nyheter - - Sporten - INGELA AHLBERG/TT

Det råder fot­bolls­fe­ber i Dan­mark. Och nu hop­pas man på en Em-re­pris från 1992. Men fort­fa­ran­de är det upp­förs­bac­ke för dam­fot­bol­len i Dan­mark. – Det tar tid att kom­ma bort från ta­le­sät­tet ”li­vet är för kort för dam­fot­boll”, sä­ger id­rotts­e­ko­no­men Ken­neth Cort­sen.

Även om Dan­mark va­rit i se­mi­fi­nal fem gång­er ti­di­ga­re i EM, är det först i år som dans­kar­na ver­kar ha fått upp ögo­nen or­dent­ligt för dam­lands­la­get. San­no­likt ef­ter skrällse­gern mot gi­gan­ten Tyskland i kvarts­fi­na­len. Em-se­mi­fi­na­len mot Ös­ter­ri­ke var den mest sed­da fot­bolls­mat­chen på tv i år i Dan­mark, med över 1 mil­jon tit­ta­re, och de 1 000 fi­nal­bil­jet­ter som Dan­mark till­de­la­des sål­de slut på 20 mi­nu­ter.

Men lands­la­get har ing­en stör­re koll på Em-fe­bern hem­ma­vid.

– Vi le­ver li­te i en bubb­la här, men vi har sett på vårt Instagram att det pe­a­kar med föl­ja­re. Och så har vi sett li­te i tid­ning­ar ock­så, sa­de mitt­fäl­ta­ren Katri­ne Ve­je ef­ter se­mi­fi­na­len.

DAN­MARKS HERRLANDSLAG tog över­ras­kan­de Em-guld i Sve­ri­ge 1992. Men om damerna gör om be­drif­ten är det in­te sä­kert att dam­fot­bol­len får ett lyft. Herr­fot­bol­len har ett väl­digt starkt grepp i Dan­mark.

– Det tar tid att kom­ma bort från ta­le­sät­tet ”li­vet är för kort för dam­fot­boll”. När ett sånt ta­le­sätt bli­vit ro­tat är det svårt att änd­ra på. Kan man ska­pa star­ka fö­re­bil­der så kanske det till slut häng­er bil­der på flick­rums­väg­gar­na på Per­nil­le Har­der i stäl­let för Cristi­a­no Ro­nal­do, sä­ger id­rotts­e­ko­no­men Ken­neth Cort­sen till ny­hets­by­rån Rit­zau.

– Men det gäl­ler att da­mer­nas fot­bolls­lands­lag hål­ler sig på en hög ni­vå un­der en lång tid, som hand­bolls­lands­la­get från mit­ten av 1990-ta­let, för att dam­fot­bol­len ska få ett lyft.

Ett ex­em­pel på herr­fot­bol­lens do­mi­nans är att Su­per­li­gan in­te tän­ker flyt­ta li­ga­der­byt mel­lan Brönd­by och FC Kö­pen­hamn, trots att den kroc­kar med Em-fi­na­len på sön­dag. Det kan jäm­fö­ras med Eng­land där man var be­redd på att flyt­ta her­rar­nas Com­mu­ni­ty Shi­eld-match på Wem­bley, med uppe­mot 90 000 åskå­da­re, om Eng­land ha­de gått till Em-fi­nal.

Dan­marks fot­bolls­för­bund (DBU) har ti­di­ga­re in­te tjä­nat nå­got på dam­fot­bol­len. Man har gett bort tvrät­tig­he­ter­na gra­tis till det tv-bo­lag som ve­lat pro­du­ce­ra dans­kor­nas lands­kam­per och publi­ken har släppts in gra­tis på mat­cher­na.

DET SKA DET bli änd­ring på nu, hop­pas DBU. Ett li­tet trend­brott var lands­kam­pen fö­re EM, mot Eng­land, då man tog be­talt av åskå­dar­na som dock in­te be­höv­de be­ta­la mer än 50 kro­nor för bil­jet­ten.

– Det ska vi fort­sät­ta med, även om det in­te hand­lar om att fyl­la kas­san. Vi ska in­te va­ra gi­ri­ga, men det är rim­ligt att man be­ta­lar för att se dam­fot­boll, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tö­ren Katja Mo­es­gaard till Rit­zau.

Bild: CARL SANDIN

DRÖMFINAL. ”Vi le­ver li­te i en bubb­la här, men vi har sett på vårt Instagram att det pe­a­kar med föl­ja­re” sä­ger Katri­ne Ve­je om att Dan­mark ham­nat i ramp­lju­set un­der EM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.