Kra­mer har se­min i sik­te

Hallands Nyheter - - Sporten - FRIIDROTT: VM JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

Andre­as Kra­mer är ba­ra 20 år men kan re­dan ti­tu­le­ra sig bäst i Sve­ri­ge ge­nom ti­der­na. Med kar­riä­rens snab­bas­te lopp i gen­re­pet sat­sar han nu på att nå se­mi­fi­nal i Vm-de­bu­ten. – Jag har li­te svårt att vän­ja mig vid att jag är bäst i Sve­ri­ge, sä­ger han.

Att Andre­as Kra­mer skul­le springa 800 me­ter var be­stämt se­dan föd­seln. Visst, han tes­ta­de bå­de ishoc­key, fotboll, hand­boll och ten­nis un­der upp­väx­ten i Sä­ve­da­len, men med en mam­ma som re­pre­sen­te­rat Nor­ges ju­ni­or­lands­lag på 800 me­ter fanns det egent­li­gen inga al­ter­na­tiv.

20 ÅR GAM­MAL har han hun­nit sam­la på sig 20 ung­doms- och ju­ni­or­guld på SM. Den här som­ma­ren har än fi­na­re tit­lar tril­lat in. Un­der ju­li må­nad boc­ka­de han i tur och ord­ning av guld på U23-EM, Vm-kval­grän­sen och det svens­ka re­kor­det.

– Det var väl­digt myc­ket på en gång. Jag stäng­de ute mig från so­ci­a­la me­di­er och åk­te ut till fa­mil­jens som­mar­stäl­le mel­lan Smögen och Ly­se­kil. Jag be­höv­de ta det li­te lugnt, sa han någ­ra da­gar in­nan Vm-av­fär­den.

Vi träf­fa­des på Slotts­skogs­val­len i Gö­te­borg. Bygg­ar­be­ta­re för­bätt­ra­de den hi­sto­ris­ka are­nan och det skram­la­de högt. Även om lik­nan­de för­be­re­del­ser skett på Olym­pi­a­sta­di­on i Lon­don kom­mer det va­ra en helt an­nan värld han går in i på da­gens Vm-de­but.

– Det blir väl­digt stort och rik­tigt häf­tigt. Men jag kän­ner mig sä­ker när jag täv­lar. Jag har fått er­fa­ren­het, sä­ger han.

UN­DER FREDAGSKVÄLLEN FICK han mot­stån­dar­na i sitt för­söks­heat. Då ana­ly­se­ras po­ten­ti­el­la lopp till­sam­mans med trä­na­ren Per Skoog och en tak­tik fin­sli­pas.

– Se­mi är må­let, även om jag in­te tror att jag är ran­kad för att ta mig vi­da­re, sä­ger han.

Men de se­nas­te vec­kor­nas fram­gång­ar syns ock­så i lis­tor­na. Hans ry­kan­de färs­ka svens­ka re­kord 1.45.13 är ba­ra två se­kun­der från världs­et­tan Em­ma­nu­el Ko­rirs no­te­ring.

– Man har när­mat sig. Det känns ovant att se mig så långt fram i sta­tisti­ken. När man tän­ker på det

”Det blir väl­digt stort och rik­tigt häf­tigt. Men jag kän­ner mig sä­ker när jag täv­lar. Jag har fått er­fa­ren­het.”

lå­ter det li­te kons­tigt att jag är bäst i Sve­ri­ge ge­nom ti­der­na, sä­ger han.

DET PERSONLIGA RE­KOR­DET har re­dan för­bätt­rats med två se­kun­der i år. Så var­för in­te ta två se­kun­der till på Olym­pi­a­sta­di­on när han än­då är i far­ten, även om Lon­don-vm in­te var som­ma­rens egent­li­ga pri­o­ri­te­ring?

– Jag är egent­li­gen in­te trä­nad för VM. Må­let var U23-EM. Jag vil­le kun­na pre­ste­ra bra där och tänkt att om det går som jag vill kva­lar jag till VM ock­så. Sam­ti­digt kän­de jag att jag har ta­git ett steg till den här sä­song­en. VM var in­te orim­ligt, sä­ger han.

Nej, i stäl­let är det högst verk­ligt. Från att för in­te länge se­dan fört en un­dan­skymd till­va­ro på Vall­ham­ra IP satt Kra­mer om­gi­ven av den svens­ka pres­sen i en få­tölj i ett över­då­digt kon­fe­rens­cent­rum i cen­tra­la Lon­don tors­da­gen fö­re Vm-lop­pet. Han ver­ka­de tri­vas.

– Jag kän­ner mig stark. Det ska bli häf­tigt, sä­ger han.

ANDRE­AS KRA­MER

Bild: JO­NAS LINDSTEDT

BÄST I SVE­RI­GE. Andre­as Kra­mer har svårt att vän­ja sig vid tan­ken att han är den snab­bas­te lö­pa­ren på 800 me­ter i Sve­ri­ge nå­gon­sin.

Bild: FRED­RIK KARLS­SON

REKORDSLAGARE. Andre­as Kra­mer ef­ter att han ha­de satt nytt svenskt re­kord på 800 me­ter un­der fri­id­rotts­täv­ling­en i Karl­stad den 25 ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.